ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Smart Environment

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ขยายผลต่อเนื่อง “เห็ดป่าคืนถิ่นฯ” รักษาสมดุลป่า สร้างแหล่งอาหารและรายได้สู่ 2 ชุมชน ต.นาสัก
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ขยายผลต่อเนื่อง “เห็ดป่าคืนถิ่นฯ” รักษาสมดุลป่า สร้างแหล่งอาหารและรายได้สู่ 2 ชุมชน ต.นาสัก
22 September 2023
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ขยายผลต่อเนื่อง “เห็ดป่าคืนถิ่นฯ” สร้างแหล่งอาหารและรายได้สู่ชุมชนบ้านสบเมาะ
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ขยายผลต่อเนื่อง “เห็ดป่าคืนถิ่นฯ” สร้างแหล่งอาหารและรายได้สู่ชุมชนบ้านสบเมาะ
22 August 2023
กฟผ.แม่เมาะ นำร่องสร้าง 3ป่าชุมชนต้นแบบ “เห็ดป่าคืนถิ่น”
กฟผ.แม่เมาะ นำร่องสร้าง 3ป่าชุมชนต้นแบบ “เห็ดป่าคืนถิ่น”
9 May 2023
สภาอุตสาหกรรม จ.ลำปาง ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แก่เครือข่ายในพื้นที่ อ.แม่เมาะ
สภาอุตสาหกรรม จ.ลำปาง ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แก่เครือข่ายในพื้นที่ อ.แม่เมาะ
15 February 2023
แม่เมาะเมืองน่าอยู่ ฟ้าใสไร้หมอกควัน
แม่เมาะเมืองน่าอยู่ ฟ้าใสไร้หมอกควัน
2 February 2023
โครงการเห็ดป่าคืนถิ่น ลดการเผาปลูกต้นไม้สร้างความเข้าใจการเพิ่มจำนวนเห็ดป่า
โครงการเห็ดป่าคืนถิ่น ลดการเผาปลูกต้นไม้สร้างความเข้าใจการเพิ่มจำนวนเห็ดป่า
2 February 2023
กฟผ.แม่เมาะ ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย นำร่องสร้างป่าชุมชนต้นแบบ 20 แห่ง ส่งเสริมเห็ดป่าคืนถิ่น สร้างรายได้สลายฝุ่นควัน อ.แม่เมาะ
กฟผ.แม่เมาะ ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย นำร่องสร้างป่าชุมชนต้นแบบ 20 แห่ง ส่งเสริมเห็ดป่าคืนถิ่น สร้างรายได้สลายฝุ่นควัน อ.แม่เมาะ
10 January 2023
กฟผ. มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นหินใต้เหมืองแม่เมาะ
กฟผ. มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นหินใต้เหมืองแม่เมาะ
10 January 2023
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดอบรมจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดอบรมจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน
8 December 2022
น้ำแล้งต้องเพียงพอ น้ำหลากต้องไม่ท่วมขังโรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดการน้ำอย่างอัจฉริยะ เน้นคำนึงถึงชุมชนและความมั่นคงทางพลังงาน
น้ำแล้งต้องเพียงพอ น้ำหลากต้องไม่ท่วมขังโรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดการน้ำอย่างอัจฉริยะ เน้นคำนึงถึงชุมชนและความมั่นคงทางพลังงาน
28 November 2022
สภานโยบาย ชู “แม่เมาะ” เป็นหนึ่งในเมืองนำร่องต้นแบบระบบเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศน์ พร้อมสนับสนุนการทำงานของวิสาหกิจชุมชน
สภานโยบาย ชู “แม่เมาะ” เป็นหนึ่งในเมืองนำร่องต้นแบบระบบเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศน์ พร้อมสนับสนุนการทำงานของวิสาหกิจชุมชน
28 November 2022
กฟผ. แม่เมาะ ปล่อยปลา 5 พันธุ์ 350,000 ตัว สู่อ่างเก็บน้ำแม่จาง สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ชุมชน
กฟผ. แม่เมาะ ปล่อยปลา 5 พันธุ์ 350,000 ตัว สู่อ่างเก็บน้ำแม่จาง สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ชุมชน
28 November 2022
กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่บ้านข่วงม่วง ชี้แจงและให้ข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งอ่างเก็บน้้าแม่จาง
กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่บ้านข่วงม่วง ชี้แจงและให้ข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งอ่างเก็บน้้าแม่จาง
28 November 2022
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชนบ้านเมาะหลวงจัดทำแนวกันไฟ พร้อมจัดการเศษใบไม้เพื่อนำมาผลิตชีวมวลอัดเม็ด
กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชนบ้านเมาะหลวงจัดทำแนวกันไฟ พร้อมจัดการเศษใบไม้เพื่อนำมาผลิตชีวมวลอัดเม็ด
28 November 2022
กอ.รมน. ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ หารือการจัดทำแผนแม่บท โครงการ “สร้างป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้”
กอ.รมน. ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ หารือการจัดทำแผนแม่บท โครงการ “สร้างป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้”
14 November 2022