แม่เมาะเมืองน่าอยู่ ฟ้าใสไร้หมอกควัน

หมอกควันจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นปัญหาเรื้อรังที่อยู่คู่ชาวแม่เมาะและพื้นที่ภาคเหนือมาหลายปี ด้วยต้นตอหลักจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ป่าและกิจกรรมอื่นๆที่อาจเป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของปริมาณฝุ่นควัน ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและร่วมกันหาทางบรรเทาและหยุดต้นตอของปัญหามาโดยตลอด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ โดยโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) จึงกำหนดแผนงานมุ่งเป้าลดปัญหาหมอกควันอย่างจริงจังเพื่อคืนฟ้าใสให้ อ.แม่เมาะ

โครงการเซนเซอร์ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน อ.แม่เมาะ โดยดำเนินการ
ติดตั้งเซนเซอร์และเชื่อมข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 รวมถึงอุณหภูมิค่าความชื้น และทิศทางลม โดยในอนาคตจะมีการรายงานผลผ่านบัญชีทางการของไลน์ (Line Official Account)เพื่อแจ้งเตือนแก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตัวให้ สอดคล้องกับสภาพอากาศ ตลอดจนการแสดงผลจำนวนจุดความร้อน(Hot Spot) จากดาวเทียมและรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดการเผาไหม้ตามขนาดพื้นที่ นอกจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกแสดงผลผ่านระบบเว็บไซต์ เป็นฐานข้อมูลการบริหารจัดการเมืองสำหรัับผู้นำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง

การจัดตั้ง War Room ป้องกันไฟป่า อ.แม่เมาะ โดยนำระบบฐานข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ อาทิ ค่าจุดความร้อน(Hot Spot) ความชื้น อุณหภูมิ มาแสดงผลใน War Roomเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้นำส่วนราชการและนักวิชาการในพื้นที่่ร่วมกันวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่าที่มีความแม่นยำ ก่อนดำเนินการออกลาดตระเวน ตลอดจนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ซึ่งพิจารณาจากทิศทางลมค่าความชื้นความกดอากาศ เพื่อสามารถกำหนดช่วงเวลาตำแหน่งของการเผาให้เหมาะสมและเกิดมลพิษน้อยที่สุด(ความสมบูรณ์ในการเผา) โดยมีแพลตฟอร์มขออนุญาตเผาสำหรับชุมชนที่ต้องการเผาพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้คำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลาในการเผา

การดำเนินโครงการ เห็ดป่าคืนถิ่น เสริมป่า สร้างรายได้สลายฝุ่นควัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาเห็ดป่า ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการเพาะและนำเชื้อเห็ดป่าคืนสู่ป่าชุมชน ตลอดจนความสำคัญของการงดเผาป่าเพื่อเก็บเห็ด เพื่อสร้างระบบนิเวศคืนความสมบูรณ์สู่ป่าชุมชนนำร่องทั้ง 20 แห่งของ อ.แม่เมาะทั้งยังเป็นการรักษาแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ในระยะยาว

โครงการนำเชื้อเพลิงชีวมวลเผาร่วมกับถ่านหินลิกไนต์(Biomass Co-Firing) เป็นอีกหนึ่งแผนงานสำคัญที่ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 โดยนำร่องรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากชุมชนอย่างเปลือก ตอและซังข้าวโพด มาผลิตเป็นชีวมวลอัดเม็ด ป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเผาร่วมกับถ่านหินลิกไนต์ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยัังช่วยลดการเผาในพื้นที่ ลดมลพิษทางอากาศ และเสริมรายได้ให้ชุมชน
อีกด้วย