กอ.รมน. ร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ หารือการจัดทำแผนแม่บท โครงการ “สร้างป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565


ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์ แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ให้การต้อนรับ พล.ต. วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาค 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ในโอกาสลงพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นในการจัดทำแผนแม่บทโครงการ “สร้างป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้” ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายผลจากการดำเนินงานรูปแบบของ เชียงใหม่โมเดล ไปยัง 6 จังหวัด นำร่องของภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง และกำแพงเพชร ซึ่งทาง กอ.รมน. เล็งเห็น ศักยภาพของ กฟผ.แม่เมาะ ในการจัดการชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยปัจจุบัน โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ได้มีแผนงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและมีการรับซื้อจากชุมชน ซึ่งสามารถนำแผนงานมาขยายผลบูรณาการร่วมกับโครงการ สร้างป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้เพื่อลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

สำหรับโครงการป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้ เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี มีเป้าหมายลดการเผา สร้างรายได้ โดยการนำเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาพัฒนาใช้ประโยชน์แทนการเผาทิ้ง แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ขั้น คือ 1. พัฒนาต้นแบบของเชียงใหม่โมเดล 2. ขยายผลความสำเร็จใน 6 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วยเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน ลำปาง และกำแพงเพชร และ 3.ขยายผลความสำเร็จไปยัง 17 จังหวัดภาคเหนือ เกิดเป็น ภาคเหนือโมเดล โดยมีกลไกการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นน้ำยังปลายน้ำ เริ่มจากการรณรงค์ให้เกษตรกรงดการเผาและนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาจำหน่ายให้ศูนย์รับซื้อเพื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ หรือเชื้อเพลิงอัดแท่ง ส่งเข้าโรงไฟฟ้าชุมชน ที่ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีรายได้จากกองทุนพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย