กฟผ.แม่เมาะ ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย นำร่องสร้างป่าชุมชนต้นแบบ 20 แห่ง ส่งเสริมเห็ดป่าคืนถิ่น สร้างรายได้สลายฝุ่นควัน อ.แม่เมาะ

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพิ่มศักยภาพชุมชุน ส่งเสริมเห็ดป่าคืนถิ่น สู่ป่าชุมชนต้นแบบ อ.แม่เมาะ 20 แห่ง สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน ให้ชุมชนอยู่ร่วมป่าได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ โดยโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (MAE MOH SMART CITY) จัดอบรม “เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม พร้อมด้วย นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักงานจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ประธานป่าชุมชุน 20 แห่งใน อ.แม่เมาะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี ดร.ดำรงค์ ปินทะนา ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยป่าไม้และชุมชุชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการเพาะและนำเชื้อเห็ดป่าคืนถิ่นระบบนิเวศอย่างถูกวิธี ตลอดจนความสำคัญในการอนุรักษ์เห็ดป่า เพื่อความสมบูรณ์ของป่าชุมชุน ณ ป่าชุมชุน บ้านเมาะหลวง (ภูเขาไฟจำป่าแดด) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

โอกาสนี้ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการเห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควันว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อ.แม่เมาะ มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่า ซึ่งการเผาป่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เห็ดห็ป่าน้อยลงตลอดจนไฟป่าจะทำลายไม้หนุ่มและกล้าไม้ขนาดเล็กไม่ให้เติบโตเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ด้ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เล็งเห็นความสำคัญในอนุรักษ์ป่าชุมชนให้เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนในระยะยาว จึงจัดตั้งโครงการฯ นี้ขึ้นภายใต้แผนงานด้าน สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (SMART ENVIRONMENT) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชุน ขยายผลสู่การเป็นเครือข่ายป่าชุมชุนที่มีความเข้มแข็ง บูรณา การรักษาและฟื้นฟูป่าให้สมบูรณ์ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้และศักยภาพให้แก่ตัวแทนป่าชุมชน นำร่องทั้ง 20 แห่งของ อ.แม่เมาะ โดยเพิ่มทักษะการ เพาะเห็ดป่า และนำเชื้อเห็ดป่ากลับคืนสู่ระบบนิเวศป่า ซึ่งประธานป่าชุมชุนที่เข้าร่วมการอบรม ได้รับมอบต้นยางนาที่ผสมเชื้อชื้เห็ดป่า และขวดหัวเชื้อเห็ดป่ารวม อาทิ เห็ดเผาะ เห็ดหล่ม เห็ดแดง เห็ดตับเต่า เห็ดระโงก เพื่อนำไปขยายพันธุ์ในป่าชุมชุนของตนเอง โดยนำองค์ความรู้ที่ได้ปฏิบัติจริงตลอดจนเผยแพร่ไปยังชุมชนและผู้ที่สนใจต่อ