กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่บ้านข่วงม่วง ชี้แจงและให้ข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งอ่างเก็บน้้าแม่จาง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

ในการประชุมหมู่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เชื้อกิตติศักดิ์ วิศวกรระดับ 10 กองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหาร โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ และผู้บริหารผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่จาง พร้อมขอความร่วมมือให้ชุมชนใช้น้ำอย่างประหยัด โดยมีนายณรงค์เดช วงศ์อ้าย ผู้ใหญ่บ้านข่วงม่วง พร้อมด้วยสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมรับฟัง ณ ศาลาประชาคมบ้านข่วงม่วง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในโอกาสนี้ นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบงบประมาณสนับสนุนประเพณีเจ้าพ่อหลักเมือง โดยมีนายณรงค์เดช วงศ์อ้าย ผู้ใหญ่บ้านข่วงม่วงและสมาชิกในชุมชนร่วมรับมอบ อีกด้วย