สภาอุตสาหกรรม จ.ลำปาง ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แก่เครือข่ายในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

มื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ให้การต้อนรับ นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับพื้นที่ ประจำ ปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมายรองรับไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สนับสนุนการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนรวมทั้งให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องงานด้านความปลอดภัย สถานประกอบการ ภาครัฐ เอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เข้าร่วม ทั้งนี้หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ได้บรรยายภารกิจการดำ เนินงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวทางพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy), เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 เป็นโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสร้างความสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุข