กฟผ. แม่เมาะ ปล่อยปลา 5 พันธุ์ 350,000 ตัว สู่อ่างเก็บน้ำแม่จาง สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ชุมชน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ณ อ่างเก็บน้้าแม่จาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะจัดกิจกรรม “ไหว้พระ ปล่อยปลา พาสุขใจ” ประจ้าปี2565 โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอนุสรณ์บุญรอด ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1, ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ , ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ, ผู้นำชุมชน ต.นาสัก และประชาชนตำบลใกล้เคียง ร่วมกันจุดธูปเทียนกราบไหว้สักการะ “หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์” บริเวณสันเขื่อนแม่จาง และปล่อย 5 พันธุ์ปลาทั้งหมดจ้านวน 350,000 ตัว ประกอบด้วยปลายี่สกปลานวลจันทร์ปลาตะเพียน ปลากาด้า และปลาโพง (ปลาบ้า)

กิจกรรม “ไหว้พระ ปล่อยปลา พาสุขใจ” กฟผ. แม่เมาะ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์รักษาทรัพยากรน้้าและสิ่งแวดล้อมให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จางและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพเสริมด้านประมง นอกจากนั้น กฟผ.แม่เมาะและประมงอำเภอแม่เมาะได้มอบพันธุ์ปลาให้แก่ชาวบ้านและผู้น้าชุมชนตำบลนาสักเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะของตนเองและชุมชนสร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือนและชุมชน