โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดอบรมจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

โครงการแม่เมาะเมืองอยู่ นำโดยนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองอยู่ (หก-มน.) ร่วมกับเทศบาลตำ บลแม่เมาะ นำ โดยนายสุวรรณ จงสัมฤทธิ์ดี และนางสาวสุปราณี บุญลอง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ จัดอบรมโครงการจัดการขยะชุมชน เรื่องการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน และการจัดทำ ธนาคารวัสดุรีไซเคิลในชุมชนณ ห้องประชุมเมาะหลวง เทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองอยู่ (หก-มน.) กล่าวว่า ปัจจุบันเราต้องเสียพื้นที่จำนวนมากเพื่อจัดการกับขยะฝังกลบ รวมถึงเสียค่าใช้จ่ายหลักแสนในการกำจัดขยะแต่ละปีดังนั้น หากเรามีการบริหารจัดการขยะที่ดี เราจะสามารถนำ ขยะนั้นกลับมามีมูลค่าได้ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่มีแนวคิดในการจะทำเตาเผาขยะโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแล้วนำ พลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้กับการปลูกพืชเกษตรแนวตั้ง ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการศึกษาความ เหมาะสมของพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า ส่วนขยะเปียกจะนำไปทำปุ๋ย และกระจายปุ๋ยให้กับชุมชนเพื่อนำ ไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร นอกจากนี้ เราจะจัดทำ ธนาคารขยะที่สามารถซื้อขายขยะได้ ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง เมื่อเราจะได้มีการจัดการแยกขยะจากครัวเรือนอย่างถูกวิธี จะได้ทั้งมูลค่าจากการขายขยะ ได้ปุ๋ย และมีโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งเป็นการจัดการขยะที่เบ็ดเสร็จหากทำได้ ดังนี้ อำเภอแม่เมาะจะเป็นสถานที่ต้นแบบที่ดี ที่สามารถให้ชุมชนอื่นๆ มาศึกษาดูงานได้

สำหรับโครงการจัดการขยะชุมชน เป็นหนึ่งในโครงการบริหารจัดการขยะฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfilled) ที่โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จัดทำขึ้นเพื่อให้ชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะ และบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยมีบริษัท จีอีพีพี สะอาด ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับรองด้วยมาตรฐาน GRI 306: Waste 2020 เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยการดำเนินงานจะผนวกการจัดการขยะชุมชนแบบเดิมผสานกับการนำ เทคโนโลยี(GEPP Application) มาใช้ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่ง Application จะบันทึกปริมาณขยะ เส้นทางของขยะ รวมถึงวิธีการจัดการขยะรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ทำให้ชุมชนมีข้อมูลเกี่ยวกับขยะในหลายมิติเพื่อนำ ไปวางแผนการจัดการชุมชนต่อไป ซึ่งจะนำ ไปสู่การลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันจะเป็นแนวทางในการมุ่งสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในอนาคต