About and Timeline

รู้จักแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City)

โครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” จังหวัดลำปาง มุ่งเน้นความร่วมมือ ระหว่าง กฟผ. ชุมชนอำเภอแม่เมาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ตลอดจนมีการพัฒนาด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ภายหลังจากการปิดเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะในปี พ.ศ. 2594 ด้วยการร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง ทำให้แม่เมาะเมืองน่าอยู่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 เมืองอัจฉริยะของประเทศ และได้รับมอบตราสัญลักษณ์รับรองจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่แม่เมาะ จังหวัดลำปางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยดำเนินการผ่านแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ(Smart Environment)

Timeline

ปี 2562


25 เมษายน 2562

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ Mae Moh Smart City


30 ตุลาคม 2562

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ Mae Moh Smart City

ปี 2563-2564


ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ นำเสนอความก้าวหน้า และรับฟังข้อเสนอแนะจาก DEPA จากนั้น ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ จากสำนักงานเมืองอัจฉริยะแห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 พร้อมนำเสนอและรายงานความคืบหน้าของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564


24 ธันวาคม 2564

ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์และการรับรองเป็นพื้นที่ 1 ใน 15 ของเมืองน่าอยู่ จาก DEPA

ปี 2565


1 ธันวาคม 2565

ก่อตั้งโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City)