โครงสร้างบริหาร
Mae Moh Smart City

หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน

หน่วยวางแผนและบริหารจัดการ

– หมวดแผนงานโครงการ
– หมวดสารสนเทศการพัฒนาโครงการ
– หมวดบริหารจัดการพื้นที่

หน่วยชุมชนสัมพันธ์

– หมวดส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน
– หมวดส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน
– หมวดศูนย์ศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยพัฒนาโครงการ

– หมวดส่งเสริมเศรษฐกิจ
– หมวดส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
– หมวดส่งเสริมพลังงานสะอาด