โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ขยายผลต่อเนื่อง “เห็ดป่าคืนถิ่นฯ” รักษาสมดุลป่า สร้างแหล่งอาหารและรายได้สู่ 2 ชุมชน ต.นาสัก

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ แม่เมาะ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงลึกโครงการเห็ดป่าคืนถิ่น เสริมป่าชุมชน สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” แก่ชุมชนบ้านทุ่งเลางามและบ้านสบจาง ต.นาสัก จำนวน 106 คน โดยมี นางรุ่งทิวา วงค์แสน วิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักการเพาะเห็ดและสาธิตขั้นตอนการทำหัวเชื้อเห็ดป่า พร้อมนำผู้เข้าอบรมลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ทั้งนี้การอบรมเชิงลึก โครงการเห็ดป่าคืนถิ่นฯ ดำเนินการต่อยอดขยายผลต่อเนื่อง โดยผู้เข้าอบรมจะนำองค์ความรู้ และต้นยาง นำที่มีเชื้อเห็ดบริเวณรากพร้อมหัวเชื้อเห็ดที่ได้รับไปต่อยอดและปฏิบัติจริงในพื้นที่ป่าชุมชนแล และพื้นที่ของตนเองเพื่อชุมชนสามารถต่อยอดเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้จากการเพาะเชื้อเห็ด ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชนให้มีเห็ดหลากหลาย ลดการเผาป่าเพื่อหาเห็ดก่อให้เกิดความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของป่า