โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ขยายผลต่อเนื่อง “เห็ดป่าคืนถิ่นฯ” สร้างแหล่งอาหารและรายได้สู่ชุมชนบ้านสบเมาะ

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จัดอบรมขยายผลต่อเนื่องสร้างชุมชน “เห็ดป่าคืนถิ่น” ช่วยรักษาสมดุลป่า พร้อมสร้างรายได้เสริมสู่ชุมชน อ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ โดย หมวดส่งเสริมสิ่งแวดล้อมร่วมกับหมวดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยชุมชนสัมพันธ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานในสังกัด จัดอบรมเชิงลึก “โครงการเห็ดป่าคืนถิ่น เสริมป่าชุมชน สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” แก่ชุมชนบ้านสบเมาะ ต.สบป้าด จานวน 50 คน โดยมี นางธัญพร เมืองนพเก้า ปลัดอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการอบรม และนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะ เมืองน่าอยู่กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางรุ่งทิวา วงค์แสน วิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนา ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงร่วมให้ความรู้หลักการเพาะเห็ดและสาธิตขั้นตอนการทำหัวเชื้อเห็ดป่าพร้อมนาชุมชนปฏิบัติจริง ณ อาคารเอนกประสงค์วัดสบเมาะ บ้านสบเมาะ หมู่ 4 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ทั้งนี้โครงการเห็ดป่าคืนถิ่นฯ ดำเนินการขยายผลต่อเนื่องจากความสำเร็จระหว่าง กฟผ. ร่วมกับ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้จัดอบรมและนำร่องนำเชื้อเห็ดป่า คืนสู่ถิ่นได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ในป่าชุมชน อ.แม่เมาะ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ ป่าชุมชนบ้านสวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด และป่าชุมชนพื้นที่หมู่บ้านอพยพ ต.บ้านดง ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงบูรณาการความรู้จากการอบรมดังกล่าวขยายผลสู่หมู่บ้านสบเมาะ ต.สบป้าด เป็นแห่งแรก และ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ป่าห้วยคิงตอนบน ต.แม่เมาะ และในเดือนกันยายน 2566 ที่บ้านทุ่งเลางาม ต.นาสัก และบ้านจางเหนือพัฒนา ต.จางเหนือ โดยผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับองค์ความรู้ ต้นยางนาที่มีเชื้อเห็ดบริเวณราก และหัวเชื้อเห็ดไปต่อยอดและปฏิบัติจริงในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้จากการเพาะเชื้อเห็ด ตลอดจอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชนให้มีเห็ดหลากหลาย ลดการเผาป่าเพื่อหาเห็ด ก่อให้เกิดความสมดุล ด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของป่า