กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการ และชุมชน อ.แม่เมาะ ร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์พระราชทานในกิจกรรม จิตอาสา “เกี่ยววันพ่อ”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ให้การต้อนรับนายธีระพล บุญตัน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่เมาะ ในโอกาสเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “เกี่ยววันพ่อ ” ที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบประณีต โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนในอำเภอแม่เมาะ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนสบจางวิทยา ต.นาสัก เครือข่ายชุมชน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ศึกและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมใบเตย 62 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 พันธุ์ข้าว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาปลูกในแปลงนาสาธิต ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 และครบวาระการเก็บเกี่ยว ในเดือนนี้ โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วจะถูกส่งต่อให้แก่หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ร่วมปลูกข้าวพันธุ์พระราชทาน เป็นปีที่ 8 โดยที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ แม่เมาะ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล โดยทำการเกษตรรูปแบบประณีต ปลอดสารเคมี และประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ที่สมบูรณ์ ปลอดภัย เป็นเมล็ด พันธุ์ชั้นดี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้ว่า พื้นที่อำเภอแม่เมาะเป็นพื้นที่ปลอดภัย เหมาะสมต่อการเพาะปลูก

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงแม่เมาะ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 84 พรรษา บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงอำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2566 โดย กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขบวนแห่กระทง โคมและตุงแบบล้านนา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในเทศกาลลอยกระทง ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ

กฟผ.แม่เมาะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี “กฐินสามัคคี” บุญยิ่งใหญ่ปีละครั้งของ อ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2566 โดยมี นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่และประชาชนอำเภอแม่เมาะ เข้าร่วมพิธี ณ วัดปงชัย หมู่ 5 ตำบลแม่เมาะ

โอกาสนี้ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมทาบุญทอดกฐินสามัคคีอำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2566 จำนวน 45,000 บาท เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามพุทธประเพณี ส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในวัด อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมทำบุญและมอบงบประมาณสนับสนุนการทอดกฐินสามัคคีในทุกตำบลของอำเภอแม่เมาะเป็นประจำทุกปี เนื่องด้วยการทอดกฐินซึ่งจัดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลา 30 วันหลังจากวันออกพรรษาไม่อาจสำเร็จได้ด้วยปัจเจกบุคคล เป็นประเพณีทางศาสนาที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของชุมชนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งแก่ฝ่ายสงฆ์และวัดต่างๆ ที่ได้รับปัจจัย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้พุทธศาสนิกชนได้มีสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจในพื้นที่สืบไป

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประเพณีกฐินสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนตำบลจางเหนือ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายประกอบ ปะระมะ หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหาร โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานประเพณีกฐินสามัคคีวัดหลวงนาแช่และร่วมจัดตั้งโรงทาน แจกอาหาร ขนม และน้ำดื่มแก่ประชาชน ที่เข้าร่วมประเพณีกฐินฯ เพื่อร่วม สืบสานวัฒนธรรมอันดีและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ภายในงานมีการแห่กฐินภายในหมู่บ้านไปยังวัดหลวงนาแช่ พร้อมกับทาพิธีถวายองค์กฐินให้กับวัดและการแสดงฟ้อนรำต้อนรับคณะกฐินจากชุมชนโดย กฟผ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีกฐินจำนวน 5,000 บาท ให้กับวัดหลวงนาแช่ สำหรับจัดกิจกรรมและนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

จากนั้นเวลา 13.00 น. กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานประเพณีกฐินวัดป่าชำขอนพร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม งานประเพณีกฐินจำนวน 5,000 บาท สำหรับจัดกิจกรรมและนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ ชุมชนชำขอน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายองค์กฐินและอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ พร้อมขบวนแห่เครื่องสักการะกองบุญของพุทธศาสนิกชนจากคณะศรัทธาต่างๆ ไปประดิษฐาน ยังหออูบแก้วอูบคา บนดอยผารวก เพื่อคุ้มครองปกปักรักษาคนในชุมชน โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธาน

กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ ต.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ นางวรรณวิมล หล่าวเจริญ หัวหน้ากองบริการกลาง เหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมปล่อยขบวนรถบริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้ว จากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ แก่เทศบาลตำบลแม่เมาะ จำนวน 3,792 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สำหรับงานด้านสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยมีนายสุรพล ปุกฆะ ปลัดอำเภอแม่เมาะ , นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ , นายบุญมา เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลแม่เมาะ และผู้นำชุมชนตำบล แม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมปล่อยขบวน ณ ลานกองเศษหิน กฟผ แม่เมาะ อ แม่เมาะ จ. ลำปาง ทั้งนี้งานขนส่งเศษหินฯปี 2566 ได้เริ่มดำเนินการขนส่งตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 บริจาคไปแล้ว 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลสบป้าด จำนวน 4,794 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจางเหนือ จำนวน 4,176 ลูกบาศก์เมตร และจะบริจาคให้กับพื้นที่ ตำบลนาสัก ในโอกาสต่อไป โดยองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านดงไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเศษหินฯ

สำหรับโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติ กฟผ.แม่เมาะ ได้บริจาค เศษหิน ที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล รวม 20,000ลูกบาศก์เมตร เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2562 ตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัย และภัยพิบัติอำเภอแม่เมาะที่มีนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลทั้ง 5 ตำบลเป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โดยเศษหินที่ กฟผ.แม่เมาะ บริจาคให้จะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยหรือใช้ ในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน ซึ่งระหว่างกระบวนการขนย้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำให้ผู้ขนย้ายเศษหินฯ ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิต และทรัพย์สินของชุมชน

กฟผ.แม่เมาะ ตรวจเยี่ยมโครงการเเล้วเสร็จ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.บ้านดง 7 แห่ง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายไตรภพ บุญเฮง ช่างระดับ 7 หน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานหมวดส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ติดตามตรวจสอบการดำเนินการโครงการภายใต้แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดง ประจำปี 2566 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 7 โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลบ้านดงอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะบ้านกลาง หมู่ที่ 5 และบ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันเตาเผาขยะไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน ตลอดจนป้องกันความเสียหายจากกิ่งไม้ 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโบสถ์บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 สำหรับใช้สัญจรเข้าออกหมู่บ้าน และเดินทางเข้าโบสถ์เพื่อทำกิจกรรมในวันอาทิตย์ได้สะดวกและปลอดภัยจากถนนที่เคยชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง บ้านแม่ส้าน (ห้วยมะดีหมี) บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนทั้งสองหมู่บ้าน เนื่องจากตั้งอยู่บนภูเขาและเป็นถนนสายหลัก ในการเดินทาง 4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ่อน้ำตื้นและเครื่องกรองน้ำ บ้านกลาง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของใบไม้กิ่งไม้เข้าในบ่อน้ำและทับถมจนทำให้น้ำสกปรกให้ชุมชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคน้ำที่สะอาด 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแม่เฟือง (บ้านอพยพ) จากถนนที่เคยเป็นลูกรังให้ชุมชนสามารถเดินทางเข้า – ออกหมู่บ้านอพยพได้สะดวกสบายขึ้น และ ช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 6. โครงการซ่อมแซมศาลาสำนักสงฆ์บ้านจำปุย หมู่ที่ 4 รวมทั้งห้องครัวที่ทรุดโทรมและผุ พังเสียหาย จากการใช้งานมาหลายสิบปีให้
สะดวกต่อการใช้งาน ตลอดจนเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีและความปลอดภัยให้กับสถานที่สาธารณะในชุมชน

เดินหน้าโครงการสนับสนุน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติชุมชนพื้นที่ อ.แม่เมาะ ประเดิมแห่งแรก ต.สบป้าด 4,794 ลบ.ม.

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วย วางแผนและบริหาร โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ แก่องค์การบริหารส่วนตาบลสบป้าด จานวน 4,794 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สำหรับงานด้านสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยมี นางธัญพร เมืองนพเก้า ปลัดอำเภอแม่เมาะผู้รับผิดชอบตำบลสบป้าด นายสมบัติ ขุนพินิจ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสบป้าด, นายเกียรติ ปินตา กำนันตำบลสบป้าด, นายสิงห์คาน มหามิตร ผู้ใหญ่บ้านสบป้าด เป็นผู้รับมอบและร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกเศษหิน ณ ลานกองเศษหิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติ กฟผ.แม่เมาะ ได้บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอแม่เมาะทั้ง 5 ตำบล รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อปี 2562 ตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติอำเภอแม่เมาะ มีนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลทั้ง 5 ตำบลเป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โดยเศษหิน ที่ กฟผ.แม่เมาะ บริจาคให้จะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยหรือใช้ในกิจการ เพื่อสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน ซึ่งระหว่างกระบวนการขนย้าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำให้ผู้ขนย้ายเศษหินฯ ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน

กฟผ.แม่เมาะ มอบงบจัดซื้อรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ บรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย ต.บ้านดง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ .) แม่เมาะ นำโดย นางจันทร์ฉาย พงษ์ลังกา ผู้บริหารหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบงบสนับสนุนโครงการภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและราษฎรอำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2566 ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มตัดเย็บ ผ้าพื้นเมือง บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ 7 จำนวน 60,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์จำเป็นในการตัดเย็บเช่น จักรเย็บผ้า เครื่องตัดผ้า เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนว่างงานในหมู่บ้านที่เป็นผู้สูงอายุ แม่บ้านรวมถึงเยาวชนที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีรายได้ เสริมและโครงการบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ 7 จำนวน 80,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์จำเป็น ในการตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนมีน้ำ ใช้ที่สะอาดและปลอดภัย โดยมีนายธนภัทร พาระแพน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสวนป่าแม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ

2. โครงการจัดซื้อรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ฯ ประจำปี 2566 จำนวน 1,900,000 บาท ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยมีนางณัฐิยา อุปกิจ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเป็น ผู้รับมอบ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนชุมชน ต.บ้านดง จากเหตุสาธารณภัยต่างๆ เช่น น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ต้นไม้หักโค่นปิดทับเส้นทางสัญจร ที่ประสบปัญหาด้านสาธารณภัยเป็นประจำทุกปี ได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

กฟผ. จัดโครงการแว่นแก้วหน่วยที่ 518 ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีให้ประชาชนอำเภอแม่เมาะ 500 คน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)และ บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตา ในโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 518 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีปัญหาสายตา โดยมอบแว่นตาโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้มีปัญหาทางสายตา ในอำเภอแม่เมาะ 5 ตำบล จำนวน 500 คน พร้อมมอบงบประมาณ 300,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลเมตตา ประชารักษ์(วัดไร่ขิง) โดยมีนายบุญเทียน กาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก นายศุภณัฐกรณ์ มูลฟู สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ นางสุมนา ธรรมเมธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนอำเภอแม่เมาะ ร่วมต้อนรับ

นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2

กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐ และภาคเอกชนที่ร่วมกันทาความดีเพื่อสังคม เป็น
โครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและผู้มีปัญหาทางสายตา โดยแว่นตาที่ได้รับจากโครงการแว่นแก้วจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ส่งผลดีต่อสุขภาพทางสายตาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดโครงการแว่นแก้วหน่วยที่ 518 ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. และบุคลากรในการออกหน่วย ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) องค์การบริหารส่วนตำบลนาสักและหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้”

นายบุญศรี อินเตชะ ราษฎรบ้านทุ่งเลางาม ต.นาสัก อ.แม่เมาะ

กล่าวว่า “ทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านว่า กฟผ. จะมาออกหน่วยตัดแว่นตาให้ฟรี ตนเองมีปัญหาสายตายาวตามอายุ ทำให้มีปัญหาในการมองเห็น ประกอบกับการตัดแว่นแต่ละครั้งต้องเดินทางไกลไปในเมืองลำปาง มีค่าใช้จ่ายที่สูง ดีใจที่ กฟผ.มาตัดแว่นตาให้ฟรีช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้”

ด.ญ.กฤติญา พิมพ์แก้ว นักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา ต.นาสัก อ.แม่เมาะ

กล่าวว่า “มีปัญหาด้านสายตาสั้น ได้ตรวจวัดสายตาและได้แว่นใหม่จาก กฟผ.รู้สึกดีใจมาก ขอขอบคุณ กฟผ.ที่มีโครงการดีๆ แบบนี้”

นายคมศิลป์ นิวรรณเปี้ย ราษฎรบ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ

กล่าวว่า “ครงการดังกล่าวช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตาได้เข้าถึง นอกจากจะได้แว่นตาฟรีโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
แล้ว ในรายที่มีปัญหาสายตาก็สามารถขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับชาวบ้านมาก ต้องขอบคุณ กฟผ.”

กฟผ.ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตาให้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงจัด “โครงการแว่นแก้ว” ขึ้นตั้งแต่ปี 2546.. เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48พรรษาโดยร่วมกับธนาคารแว่นตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด ออกหน่วยวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 517 ครั้ง ครอบคลุม 64 จังหวัด ทั่วประเทศ นับเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

กฟผ.แม่เมาะ รวมพลังสามัคคี ร่วมสร้างกิจกรรมดีๆ สู่ชุมชน ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ แสดงพลังสามัคคี ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ สร้างประโยชน์ต่อชุมชน อ.แม่เมาะ อย่างถาวร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ ถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง กฟผ.แม่เมาะและชุมชนตลอดจนทุกภาคส่วน ใน อ.แม่เมาะ ดังนี้

1.ช่วงเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และช่วงค่าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมจาป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ

2.สนับสนุนน้ำดื่มพร้อมร่วมกับชุมชมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อาทิ กวาดพื้นถนน เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนน และปลูกต้นไม้ ณ บ้านหาดประชาสามัคคี ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ

3.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสะอาด ภายใต้แผนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตราษฎรอาเภอแม่เมาะ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง