กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการ และชุมชน อ.แม่เมาะ ร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์พระราชทานในกิจกรรม จิตอาสา “เกี่ยววันพ่อ”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ให้การต้อนรับนายธีระพล บุญตัน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่เมาะ ในโอกาสเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “เกี่ยววันพ่อ ” ที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบประณีต โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนในอำเภอแม่เมาะ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนสบจางวิทยา ต.นาสัก เครือข่ายชุมชน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ศึกและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมใบเตย 62 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 พันธุ์ข้าว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาปลูกในแปลงนาสาธิต ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 และครบวาระการเก็บเกี่ยว ในเดือนนี้ โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วจะถูกส่งต่อให้แก่หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ร่วมปลูกข้าวพันธุ์พระราชทาน เป็นปีที่ 8 โดยที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ แม่เมาะ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล โดยทำการเกษตรรูปแบบประณีต ปลอดสารเคมี และประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ที่สมบูรณ์ ปลอดภัย เป็นเมล็ด พันธุ์ชั้นดี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้ว่า พื้นที่อำเภอแม่เมาะเป็นพื้นที่ปลอดภัย เหมาะสมต่อการเพาะปลูก