กฟผ.แม่เมาะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี “กฐินสามัคคี” บุญยิ่งใหญ่ปีละครั้งของ อ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2566 โดยมี นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่และประชาชนอำเภอแม่เมาะ เข้าร่วมพิธี ณ วัดปงชัย หมู่ 5 ตำบลแม่เมาะ

โอกาสนี้ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมทาบุญทอดกฐินสามัคคีอำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2566 จำนวน 45,000 บาท เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามพุทธประเพณี ส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในวัด อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมทำบุญและมอบงบประมาณสนับสนุนการทอดกฐินสามัคคีในทุกตำบลของอำเภอแม่เมาะเป็นประจำทุกปี เนื่องด้วยการทอดกฐินซึ่งจัดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลา 30 วันหลังจากวันออกพรรษาไม่อาจสำเร็จได้ด้วยปัจเจกบุคคล เป็นประเพณีทางศาสนาที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของชุมชนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งแก่ฝ่ายสงฆ์และวัดต่างๆ ที่ได้รับปัจจัย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้พุทธศาสนิกชนได้มีสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจในพื้นที่สืบไป