กฟผ.แม่เมาะ มอบงบจัดซื้อรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ บรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย ต.บ้านดง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ .) แม่เมาะ นำโดย นางจันทร์ฉาย พงษ์ลังกา ผู้บริหารหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบงบสนับสนุนโครงการภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและราษฎรอำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2566 ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มตัดเย็บ ผ้าพื้นเมือง บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ 7 จำนวน 60,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์จำเป็นในการตัดเย็บเช่น จักรเย็บผ้า เครื่องตัดผ้า เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนว่างงานในหมู่บ้านที่เป็นผู้สูงอายุ แม่บ้านรวมถึงเยาวชนที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีรายได้ เสริมและโครงการบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ 7 จำนวน 80,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์จำเป็น ในการตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนมีน้ำ ใช้ที่สะอาดและปลอดภัย โดยมีนายธนภัทร พาระแพน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสวนป่าแม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ

2. โครงการจัดซื้อรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ฯ ประจำปี 2566 จำนวน 1,900,000 บาท ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยมีนางณัฐิยา อุปกิจ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเป็น ผู้รับมอบ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนชุมชน ต.บ้านดง จากเหตุสาธารณภัยต่างๆ เช่น น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ต้นไม้หักโค่นปิดทับเส้นทางสัญจร ที่ประสบปัญหาด้านสาธารณภัยเป็นประจำทุกปี ได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์