กฟผ.แม่เมาะ ตรวจเยี่ยมโครงการเเล้วเสร็จ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต.บ้านดง 7 แห่ง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายไตรภพ บุญเฮง ช่างระดับ 7 หน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานหมวดส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ติดตามตรวจสอบการดำเนินการโครงการภายใต้แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดง ประจำปี 2566 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 7 โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลบ้านดงอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะบ้านกลาง หมู่ที่ 5 และบ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันเตาเผาขยะไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน ตลอดจนป้องกันความเสียหายจากกิ่งไม้ 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโบสถ์บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 สำหรับใช้สัญจรเข้าออกหมู่บ้าน และเดินทางเข้าโบสถ์เพื่อทำกิจกรรมในวันอาทิตย์ได้สะดวกและปลอดภัยจากถนนที่เคยชำรุดเสียหายและเป็นหลุมเป็นบ่อ 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง บ้านแม่ส้าน (ห้วยมะดีหมี) บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนทั้งสองหมู่บ้าน เนื่องจากตั้งอยู่บนภูเขาและเป็นถนนสายหลัก ในการเดินทาง 4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ่อน้ำตื้นและเครื่องกรองน้ำ บ้านกลาง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของใบไม้กิ่งไม้เข้าในบ่อน้ำและทับถมจนทำให้น้ำสกปรกให้ชุมชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคน้ำที่สะอาด 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแม่เฟือง (บ้านอพยพ) จากถนนที่เคยเป็นลูกรังให้ชุมชนสามารถเดินทางเข้า – ออกหมู่บ้านอพยพได้สะดวกสบายขึ้น และ ช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 6. โครงการซ่อมแซมศาลาสำนักสงฆ์บ้านจำปุย หมู่ที่ 4 รวมทั้งห้องครัวที่ทรุดโทรมและผุ พังเสียหาย จากการใช้งานมาหลายสิบปีให้
สะดวกต่อการใช้งาน ตลอดจนเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีและความปลอดภัยให้กับสถานที่สาธารณะในชุมชน