เดินหน้าโครงการสนับสนุน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติชุมชนพื้นที่ อ.แม่เมาะ ประเดิมแห่งแรก ต.สบป้าด 4,794 ลบ.ม.

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วย วางแผนและบริหาร โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ แก่องค์การบริหารส่วนตาบลสบป้าด จานวน 4,794 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สำหรับงานด้านสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยมี นางธัญพร เมืองนพเก้า ปลัดอำเภอแม่เมาะผู้รับผิดชอบตำบลสบป้าด นายสมบัติ ขุนพินิจ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสบป้าด, นายเกียรติ ปินตา กำนันตำบลสบป้าด, นายสิงห์คาน มหามิตร ผู้ใหญ่บ้านสบป้าด เป็นผู้รับมอบและร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกเศษหิน ณ ลานกองเศษหิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติ กฟผ.แม่เมาะ ได้บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอแม่เมาะทั้ง 5 ตำบล รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อปี 2562 ตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติอำเภอแม่เมาะ มีนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลทั้ง 5 ตำบลเป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โดยเศษหิน ที่ กฟผ.แม่เมาะ บริจาคให้จะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยหรือใช้ในกิจการ เพื่อสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน ซึ่งระหว่างกระบวนการขนย้าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำให้ผู้ขนย้ายเศษหินฯ ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน