กฟผ. จัดโครงการแว่นแก้วหน่วยที่ 518 ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีให้ประชาชนอำเภอแม่เมาะ 500 คน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)และ บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตา ในโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 518 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีปัญหาสายตา โดยมอบแว่นตาโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้มีปัญหาทางสายตา ในอำเภอแม่เมาะ 5 ตำบล จำนวน 500 คน พร้อมมอบงบประมาณ 300,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลเมตตา ประชารักษ์(วัดไร่ขิง) โดยมีนายบุญเทียน กาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก นายศุภณัฐกรณ์ มูลฟู สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ นางสุมนา ธรรมเมธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนอำเภอแม่เมาะ ร่วมต้อนรับ

นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2

กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐ และภาคเอกชนที่ร่วมกันทาความดีเพื่อสังคม เป็น
โครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและผู้มีปัญหาทางสายตา โดยแว่นตาที่ได้รับจากโครงการแว่นแก้วจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ส่งผลดีต่อสุขภาพทางสายตาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดโครงการแว่นแก้วหน่วยที่ 518 ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. และบุคลากรในการออกหน่วย ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) องค์การบริหารส่วนตำบลนาสักและหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้”

นายบุญศรี อินเตชะ ราษฎรบ้านทุ่งเลางาม ต.นาสัก อ.แม่เมาะ

กล่าวว่า “ทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านว่า กฟผ. จะมาออกหน่วยตัดแว่นตาให้ฟรี ตนเองมีปัญหาสายตายาวตามอายุ ทำให้มีปัญหาในการมองเห็น ประกอบกับการตัดแว่นแต่ละครั้งต้องเดินทางไกลไปในเมืองลำปาง มีค่าใช้จ่ายที่สูง ดีใจที่ กฟผ.มาตัดแว่นตาให้ฟรีช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้”

ด.ญ.กฤติญา พิมพ์แก้ว นักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา ต.นาสัก อ.แม่เมาะ

กล่าวว่า “มีปัญหาด้านสายตาสั้น ได้ตรวจวัดสายตาและได้แว่นใหม่จาก กฟผ.รู้สึกดีใจมาก ขอขอบคุณ กฟผ.ที่มีโครงการดีๆ แบบนี้”

นายคมศิลป์ นิวรรณเปี้ย ราษฎรบ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ

กล่าวว่า “ครงการดังกล่าวช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตาได้เข้าถึง นอกจากจะได้แว่นตาฟรีโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
แล้ว ในรายที่มีปัญหาสายตาก็สามารถขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับชาวบ้านมาก ต้องขอบคุณ กฟผ.”

กฟผ.ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตาให้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงจัด “โครงการแว่นแก้ว” ขึ้นตั้งแต่ปี 2546.. เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48พรรษาโดยร่วมกับธนาคารแว่นตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด ออกหน่วยวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 517 ครั้ง ครอบคลุม 64 จังหวัด ทั่วประเทศ นับเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี