กฟผ.แม่เมาะ เสริมสร้างความรู้ศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่แก่ชุมชน “บ้านวังน้ำต้อง” หมู่บ้านยั่งยืน ต้นแบบของ อ.แม่เมาะ

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ ถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน “บ้านวังนํ้าต้อง” หมู่บ้านยั่งยืนต้นแบบของ อ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 หมวดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มศป-มน.) หน่วยชุมชนสัมพันธ์ (นชส-มน.) โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดอบรม “โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน” ภายใต้แผนส่งเสริมชีววิถีและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ชุมชน โดยมี นายกิตติชัย กันแก้ว ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านวังน้ำต้อง จำนวน 30 คน เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านวังน้ำต้อง หมู่ 3 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

กิจกรรมอบรม ประกอบด้วย การสอนวิธีเพาะผักและปลูกพืชผักปลอดภัย การทำน้ำหมักรสจืด น้ำหมักกระถิน รวมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูก โดยทีมงานหมวดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มศป-มน.) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนบ้านวังน้ำต้องได้มีพืชผักที่ปลอดภัยเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ทำให้ชุมชนเกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

หมู่บ้านวังน้ำต้อง เป็นชุมชนเล็กๆ ประมาณ 90 หลังคาเรือน และเป็นชุมชนดั้งเดิม ไม่ได้ย้ายมาจากพื้นที่อื่นใน อ.แม่เมาะ และรวมกลุ่ม “ปลูกผักสวนครัวบ้านวังน้ำต้อง” มาอย่างยาวนาน โดยในปี 2564 และ 2565 ได้รับการคัดเลือกจาก อ.แม่เมาะ ให้เป็นหมู่บ้านยั่งยืนต้นแบบระดับตำบล และในปี 2566 เป็นหมู่บ้านระดับอำเภอเข้ารับการคัดเลือกหมู่บ้านยั่งยืนต้นแบบฯ ระดับ จ.ลำปาง

สำหรับ “โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน” ภายใต้การดำเนินงานหมวดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มศป-มน.) หน่วยชุมชนสัมพันธ์ (นชส-มน.) โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำร่องส่งเสริมการเรียนรู้และการปลูกพืชผักปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนบ้านวังน้ำต้อง หมู่ที่ 3 ต.นาสัก เป็นที่แรก และในอนาคตจะขยายผลอีก 7 แห่งใน อ.แม่เมาะ ได้แก่ ชุมชนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 4 ต.นาสัก , 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง ประกอบด้วย บ้านหัวฝาย,บ้านดง, บ้านสวนป่าแม่เมาะ และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ และโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรและเทคโนโลยีลำพูน ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่

มศป-มน. ถ่ายทอดศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นางณิษา ปฐมเรืองกุล วิทยากรระดับ 9 หน่วยชุมชนสัมพันธ์ (นชส-มน.) โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จำนวน 50 คน ในโอกาสเรียนรู้และศึกษาดูงานศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีทีมงานหมวดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มศป-มน.) หน่วยชุมชนสัมพันธ์ (นชส-มน.) โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) กฟผ.แม่เมาะ ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ประกอบด้วย การเรียนรู้ตำราบนดิน การทำนํ้าหมักรสจืด การปลูกพืชผัก การเพาะเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดินเพาะ การเตรียมดินสำหรับปลูก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานเป็นอย่างดี และจะนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ

กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินสนับสนุน “วัน อสม. แห่งชาติ” อ.แม่เมาะ สร้างขวัญและกำลังใจในความเสียสละต่อสังคมส่วนรวมให้มีสุขภาพที่ดีเสมอมา

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2567 พร้อมมอบงบสนับสนุนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในความเสียสละที่อุทิศตนปฏิบัติงานให้พี่น้องชาวแม่เมาะ มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคภัย

มื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2567 โดยมี นายธีระพล บุญตัน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่เมาะเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นาชุมชน ผู้นำท้องที่ และ อสม. อำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล ได้แก่ ต.จางเหนือ ต.นาสัก ต.บ้านดง ต.สบป้าด และ ต.แม่เมาะ กว่า 700 คน เข้าร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ตำบลสบป้าด

โอกาสนี้ กฟผ.แม่เมาะ มอบงบสนับสนุนกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ จำนวน 5,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในความเสียสละต่อสังคมส่วนรวมเสมอมาของ อสม. ที่อุทิศตนร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลังปฏิบัติงานให้พี่น้องชาวแม่เมาะมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคภัย ให้ อสม. อำเภอแม่เมาะมีแรงกาย แรงใจในการทำงานเพื่อชุมชนต่อไป โดยมี นางศิริพร วงศ์คำ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะเป็นผู้แทนรับมอบ

ภายในงานมีขบวนพาเหรดของ อสม. ตลอดจนการแข่งขันกีฬามหาสนุกเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคี อสม. อำเภอแม่เมาะ ทั้งนี้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อสม.แห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2536

ลำปางนำเสนอโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่ อ.แม่เมาะ แก่นายกรัฐมนตรีในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุชาติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ และ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนำเสนอโครงการ Lampang Green Model จังหวัดลำปางสู่เส้นทางการเป็นต้นแบบเมืองสีเขียว โดยให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดลำปางที่จะได้รับผลกระทบหาก กฟผ.แม่เมาะ หยุดการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมนำเสนอศักยภาพของพื้นที่อำเภอแม่เมาะ และ จังหวัดลำปางในการดำเนินการกักเก็บคาร์บอน

ตลอดจนเป็นแหล่งพลังงานสีเขียวตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Mae Moh RE100 24/7 การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยการปรับแก้ผังเมืองในพื้นที่เป้าหมายการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลุงทุน (BOI) และการสนับสนุนให้มีพลังงานสีเขียวในแผน PDP เพื่อให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางและการผลักดันให้เกิดโครงการ Biomass Co-firing โดยการดัดแปลงโรงไฟฟ้าถ่านหินให้เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

ภายหลังการนำเสนอนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างบูรณาการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการโดยคำนึงถึงผลสำเร็จในการแก้ปัญหาเป็นหลัก ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม และขอให้เสนอคัดกรองโครงการต่างๆ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาและดาเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกคน

กฟผ.แม่เมาะ ลงนาม MOU ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตราษฎร อ.แม่เมาะ ผ่านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับผู้นำชุมชน อ.แม่เมาะ 4 ตำบล ได้แก่ ต.แม่เมาะ ต.สบป้าด ต.นาสัก และ ต.จางเหนือ ส่งเสริมและยกระดับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ผ่านการบริหารจัดการโดยวิสาหกิจชุมชนของแต่ละตำบล เพื่อความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยมี กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า(รวฟ.) นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU)โครงการส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่กับผู้นำชุมชนแม่เมาะ 4 ตำบล ประกอบด้วย นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ, นายบุญมา เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลแม่เมาะในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาตำบลแม่เมาะ, นายสมบัติ ขุนพินิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด, นายเกียรติ ปินตา กำนันตำบลสบป้าดในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาตำบลสบป้าด, นายบุญเทียม กาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก, นายรัตน์ อุหม่อง กำนันตำบลนาสักในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาตำบลนาสัก และนายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายผจญ ชุ่มวังค์ กำนันตำบลจางเหนือในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาตำบลจางเหนือ โดยมีนายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ผู้นำชุมชนอำเภอแม่เมาะ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กล่าวว่า ตามแผนการผลิตไฟฟ้าในอนาคตโรงไฟฟ้า แม่เมาะจะมีกำลังการผลิตลดลงครึ่งหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ โดยสิ่งที่ กฟผ.ต้องดำเนินการในพื้นที่แม่เมาะ คือการทำให้พื้นที่อำเภอแม่เมาะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานสะอาด สามารถตอบสนองธุรกิจสีเขียวได้ในอนาคต เตรียมพร้อมสู่การพัฒนาในระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือในอนาคต จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน อ.แม่เมาะร่วมกันขับเคลื่อนผ่านงบประมาณและแผนงานต่างๆ โดยมีผู้นำชุมชนร่วมกันพิจารณาและขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน ให้แม่เมาะมีความพร้อมในการพัฒนา ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตเกิดการบูรณาการโครงการต่างๆ เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2561 -2566 กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลแม่เมาะ สบป้าด นาสัก และจางเหนือ ด้วยงบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาท รวมแล้วกว่า 120 ล้านบาท สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนจากการบริจาคงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมโดยตรงจาก กฟผ. มาเป็นการดำเนินงานผ่านวิสาหกิจชุมชนที่แต่ละตำบลจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎร ทั้งด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในอนาคต ทั้งนี้โครงการที่ชุมชนนำเสนอ ต้องผ่านการประชาคมจากชุมชนและการจัดทำแผนประจำปีต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ โดยจะมี กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อน และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายสู่ความยั่งยืนต่อไป

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชน 5 หมู่บ้าน ต.บ้านดง ขับเคลื่อนทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกุมภาพันธ์

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และนักเรียน ใน 5 พื้นที่ ต.บ้านดง ขับเคลื่อนทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ป้องกันไฟป่าและหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ (นชส-มน.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ได้แก่ หมวดส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน (มสค-มน.) และหมวดส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน (มสช-มน.) เป็นผู้แทนกฟผ.แม่เมาะ เดินสายเข้าร่วมทำกิจกรรมแนวกันไฟ พร้อมมอบงบสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร ตำบลบ้านดง ประจำปี 2567 เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้นาชุมชน นักเรียน และประชาชน ต.บ้านดง เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 บริเวณเส้นทางไปอ่างเก็บน้ำ พร้อมมอบงบสนับสนุนโครงการทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า และโครงการลาดตระเวนไฟป่า จำนวน 60,000 บาท โดยมี นายธนภัทร พาระแพน ผู้ใหญ่บ้านสวนป่าแม่เมาะ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

2. บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 บริเวณป่าชุมชน พร้อมมอบงบสนับสนุนโครงการทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า และ โครงการลาดตระเวนไฟป่า จำนวน 150,000บาท โดยมี นายนิพล อัครวีรวัฒนา ผู้ใหญ่บ้านท่าสี เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567


3. บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 บริเวณดอยห้วยปิง พร้อมมอบงบสนับสนุนโครงการทำแนวกันไฟและลาดตระเวน ไฟป่า จำนวน 480,000 บาท โดยมี นายสมคิด ทิศตา ผู้ใหญ่บ้านแม่ส้าน เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

4. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 บริเวณอ่างแม่เฟือง พร้อมมอบงบสนับสนุนโครงการทาแนวกันไฟและลาดตระเวนป้องกันไฟป่า จำนวน 101,050บาท โดยมีนายพลาธิป เต็มสืบ ผู้ใหญ่บ้านหัวฝาย เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

5.บ้านดง หมู่ที่ 2 บริเวณป่าชุมชนทางไปวัด พระบาทนารอง พร้อมมอบงบสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายจรัส ณะใจบุตร ผู้ใหญ่บ้านดง เป็นผู้แทนรับมอบเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อนมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและโยธาธิการและผังเมือง จ.ลำปาง ขับเคลื่อนโครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา มุ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ที่ทำกินในพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ นางสุภาวรัตน์ ฟูฟุ้ง นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง พร้อมบุคลากรในสังกัดในโอกาสลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อน โครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สืบสานงานของพ่อการขับเคลื่อนสังคมด้วยศาสตร์พระราชา : Social Movement โครงการ“ดินดี คือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” พื้นที่อพยพบ้านดง โดยได้เข้ารับฟังข้อมูลด้านภูมิศาสตร์พื้นที่ชุมชนอพยพตำบลบ้านดง ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ และเดินทางไปพื้นที่อพยพฯเพื่อพบปะชุมชนพร้อมปาฐกถา “ดินดีคือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” หยุดการชะล้างพังทลายของดินด้วยศาสตร์พระราชา โดยมี นายธีรพล บุญตัน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่เมาะ ว่าที่ร้อยตรี ธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลบ้านดง ส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและรับฟังการปาฐกถาฯ

จากนั้น วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะฯได้สำรวจพื้นที่แปลงรวมชุมชนอพยพฯ ตำบลบ้านดง จำนวน 20 ไร่ เพื่อออกแบบสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ชุมชนมีแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนได้อย่างยั่งยืนพร้อมเยี่ยมชมแปลงตัวอย่างการขับเคลื่อนสังคม ณ ชุมชนอพยพบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับโครงการ“ดินดี คือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” เป็นโครงการนำร่องที่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับมูลนิธิ กสิกรรมธรรมชาติ,สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง,ทีมงานพัฒนาธุรกิจลีโอนาไดต์ เหมืองแม่เมาะ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง และชุมชนพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง ในการปรับปรุงพื้นที่อพยพให้มี ความอุดมสมบูรณ์และสร้างปัจจัยให้พื้นที่เป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชุมชนได้ ซึ่งปัจจุบันสภาพดินในพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นหินกรวดที่มีความเป็นกรดสูง และขาดธาตุอาหาร หลักในการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังขาดแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม จึงเกิดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้เข้ามาเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน โดยใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติมาต่อยอด ในการสร้างแหล่งน้ำและเพิ่มธาตุอาหารในดิน โดยได้เริ่มดำเนินการที่แปลงต้นแบบพื้นที่อพยพฯ ของนางพิกุล ศรีสงัด ราษฎรชุมชนอพยพบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่ รุ่นที่ 2 โดยมีเป้าหมายขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นๆในพื้นที่อพยพฯให้พร้อมต่อการขับเคลื่อนสร้างชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาหาร หล่อเลี้ยงชุมชนได้ในอนาคต

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการงานมหกรรมการศึกษาอำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ รับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาส เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาอำเภอแม่เมาะ Mae Moh Education Expo 2024 และเปิดบ้านวิชาการ “48 ปี แม่เมาะวิทยาพัฒนาการศึกษาสู่ความยั่งยืน MMWS. Art School” เป็นกิจกรรมที่สมาคมพัฒนาการศึกษาอำเภอแม่เมาะร่วมกับชมรมครูอำเภอแม่เมาะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ สร้างพื้นที่ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันผ่านการแข่งขันทางวิชาการและการปฏิบัติ ตลอดจนให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน และหน่วยงานราชการ สถานศึกษาในจังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรมฯ

ภายในกิจกรรมฯ มีการแข่งขันทักษะและการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วม รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการจาก กฟผ.แม่เมาะ เรื่อง ภารกิจและกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.,การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศ Maemoh Green Area, และการทำเกษตรแบบประณีตด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สื่อสารทิศทาง ประจำปี 2567 สู่โมเดล “ธุรกิจชุมชน” และ แผนปรับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในอนาคต

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สื่อสารทิศทางประจำปี 2567 รวมพลังขับเคลื่อนยกระดับโครงการต่างๆ ให้ก้าวสู่ธุรกิจชุมชน พร้อมปรับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในอนาคตให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) จัดงาน “สื่อสารนโยบาย หก-มน. ประจำปี 2567” โดยมี นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ (นชส-มน.) นางฐิติพร สุภาษี หัวหน้าหน่วยพัฒนาโครงการ (นพค.-มน.) พร้อมด้วยหัวหน้าหมวดพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำนวน 100 คน เพื่อสื่อสารทิศทางแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนยกระดับโครงการต่างๆ ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงพลังงานและการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในอนาคต ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับภาพรวมทิศทางการทำงานของโครงการแม่เมาะ เมืองน่าอยู่ ประจำปี 2567 ได้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอำเภอแม่เมาะให้ได้ 30% ในปี 2030 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (CarbonNeutrality)ใน ค.ศ. 2050 ตามนโยบายรัฐภายใต้โครงการต่างๆ ที่ดำเนินการกับชุมชนมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 รวมทั้งขับเคลื่อนพื้นที่อำเภอแม่เมาะให้เป็นพื้นที่สาคัญด้านพลังงานทดแทนของ กฟผ. ตลอดจนการดูแลชุมชนให้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นแหล่งจ้างงานที่มั่นคงและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ภายหลังกาลังการผลิตไฟฟ้าจะลดลงในอนาคต อาทิ

-สร้างนิคมชุมชนเกษตรในหมู่บ้านอพยพ ต.บ้านดง จากเกษตรกรรมแนวตั้ง และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกำลังก่อสร้างโรงเรือน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมปลอดสารพิษที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ในอนาคตจะขยายผลสู่ ต.นาสัก และ ต.แม่เมาะ เนื่องจากตลาดมีความต้องการ 40 ตัน ต่อเดือน แต่ปัจจุบันกำลังการผลิตมีเพียง 4.8 ตัน ต่อเดือน

-เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยพืชพลังงานนำร่องที่ ต.จางเหนือ ด้วยการส่งเสริมชุมชนปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มทุก 3 ปี เช่น ไผ่ Acaciaและยูคาลิปตัส โดยได้ดำเนินการเพาะกล้าที่บ้านห้วยคิง ต.แม่เมาะ

-ก่อสร้างโรงเรือนหนอนแมลงทหารเสือ (BSF) เพื่อจัดการขยะอินทรีย์และเพิ่มมูลค่าหนอน ด้วยการนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีโปรตีนสูง

-จัดตั้งโรงงาน Biomass Pellet Plant ในพื้นที่บริเวณตำบลนาสัก รับซื้อเศษชีวมวลเหลือใช้จากการเกษตร ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)จากการเผา

สำหรับแนวทางแผนการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในอนาคต ตั้งเป้าลดการใช้งบ CSR จำนวน 10 ล้านบาท/ปีและจะลดการใช้งบในทุกปีด้วยการปรับเปลี่ยนมาใช้แนวทางกลยุทธ์ SE (Social Enterprise Model) ทำ CSR โดยให้ชุมชนร่วมสร้างวิสาหกิจชุมชนที่ขยายผลหรือต่อยอดจากโครงการต่างๆ เช่น หญ้าอาหารสัตว์ Biomassและนิคมชุมชนเกษตร เพื่อสร้างเงินหมุนเวียนพร้อมจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกในชุมชนผ่านกองทุนแม่เมาะเมืองน่าอยู่ หรือมูลนิธิแม่เมาะเมืองน่าอยู่เป็นต้น

ในโอกาสนี้ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ หก.มน. ทุกคนที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง หก.มน. ปี 2565 ช่วยกันสื่อสาร สานสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจกับชุมชน ขับเคลื่อน หก.มน. ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากชุมชนด้วยดี พร้อมฝากข้อคิด SPEEDเพื่อภารกิจท้าทายในปี 2567 ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

“ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อให้ชุมชนแม่เมาะอยู่อย่างยั่งยืนได้สำเร็จ เราจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม น้องๆ คือกำลังสำคัญในการเป็นกระบอกเสียงถ่ายทอดโครงการที่เราตั้งใจทาสู่ชุมชน ขอให้ยึดแนวคิดค่านิยม SPEED ในลักษณะรวมพลังประสาน จับมือกันให้แน่นเพื่อขับเคลื่อนสร้างสังคม สร้างชุมชนแม่เมาะให้น่าอยู่ไปด้วยกัน เอาใจใส่คนรอบข้าง รับฟังความคิดเห็นและอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งนอกจากช่วยสร้างความสัมพันธ์และ ความเชื่อมั่นที่ดีต่อกันแล้วยังช่วยให้การทำงานสาเร็จตามเป้าหมายได้อีกด้วย”

อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางจับมือ กฟผ.แม่เมาะ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางร่วมกับกฟผ.จัดสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ขับเคลื่อนนโยบายตามที่กรมอุตสาหกรรมกาหนดให้จังหวัดลำปางเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะ 3 โดยอำเภอแม่เมาะเป็นพื้นที่นาร่องในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ ในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”ภายใต้โครงการเตรียม ความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีหน่วยงานราชการอำเภอแม่เมาะ ผู้นำชุมชนอำเภอแม่เมาะ ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในงานมีการบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายที่ประกอบไปด้วยกิจการอุตสาหกรรมสู่วิธีใหม่ 4 มิติ ได้แก่ ความสำเร็จทางธุรกิจ การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก และ การกระจายรายได้ให้กับประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นอกจากนั้นยังมีการบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติโดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้การฝึกอบรม

นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในปี พ.ศ.2579 ประเทศไทยมีต้นแบบ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ใน 37 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เหนี่ยวนำให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโต ไปด้วยกัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กายภาพ และการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดให้จังหวัดลำปางเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 และจังหวัดลำปาง ได้กำหนดพื้นที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EcoIndustrialTown:EIT)เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่เห็นชอบให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือหลักในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนา คือ ในปี พ.ศ. 2579 ประเทศไทยมีต้นแบบ “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ใน 37 จังหวัด แบ่งเป็น ระยะที่ 1และ 2 มีพื้นที่เป้าหมาย ที่ประสงค์พัฒนา จำนวน 19จังหวัด 33 พื้นที่ ในระยะที่ 3 ขับเคลื่อนอีก 20 จังหวัด โดยจังหวัดลำปางได้กำหนดให้พื้นที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ