คณะกรรมาธิการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร รับฟังกลยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนผ่านพลังงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สู่พลังงานทดแทนในอนาคต

กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกล ในโอกาสศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางกรอบยุทธศาสตร์เปลี่ยนผ่านพลังงานถ่านหินไปสู่การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในอนาคตตามนโยบายรัฐ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะผู้บริหารกฟผ.แม่เมาะ นำโดย นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) นายอรรถพล อิ่มหนา ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.) พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายศุภโชติ ไชยสัจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะทำงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกลในสัดส่วนคณะกรรมาธิการการพลังงาน

นายชลธานี เชื้อน้อย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เขต 3 และ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อศึกษาแนวทางการใช้พลังงานของประเทศไทย ติดตามการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่จะนำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศในอนาคต โดยรับฟังบรรยายเกี่ยวกับภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ ที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงมายาวนานตั้งแต่ปี 2512 ตลอดจนแผนงานและโครงการต่างๆ ในปัจจุบันที่มุ่งมั่นพัฒนาขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดในกิจการเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ใน ค.ศ. 2050 ตามยุทธศาสตร์รัฐ ดังนี้

• นายอนุชา มากเมือง วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บรรยายหัวข้อ ภาพรวมภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ และแผนการดำเนินงาน Carbon Neutrality

• นายวงศารัตน์ เหลืองโสภาพรรณ วิศวกรระดับ 9 กองการผลิต 2 (กผม2-ฟ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-13 บรรยายหัวข้อ Biomass Conversion Project แผนการดำเนินการคณะทำงานบูรณาการการศึกษาการปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8 เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล

• น.ส.นนทนัน วิเชียรสาร วิศวกรระดับ 6 ฝ่ายการผลิตไฟฟ้า 2 บรรยายหัวข้อ การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ

• นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่บรรยายภาพรวมภารกิจการดำเนินงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ( Mae Moh Smart City City) ภายใต้แนวทางพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

หลังเสร็จสิ้นการบรรยายคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล และผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายจะนำข้อมูลไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อผลักดันการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ ในทุกมิติให้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมพื้นที่การทำเหมืองแม่เมาะ และโครงการศึกษาและทดสอบการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งมาเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน (Biomass CoCo-firingfiring) ภายใต้การดำเนินงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ โดยนายศุภโชติ ไชยสัจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล และรองประธานคณะกรรมาธิการพลังงานคนที่สามกล่าวว่าขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ สาหรับความรู้ ไอเดีย รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่ดีต่อชุมชน พร้อมผลักดันเต็มที่เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากฟอสซิลสู่พลังงานทดแทนในอนาคต

ด้านนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) กล่าวว่า ในนาม ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ยินดีปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐทุกอย่าง รวมทั้งยินดีต้อนรับและพร้อมให้ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมกันผลักดันเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยต่อไป

กฟผ.แม่เมาะ ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เดินหน้าต่อเนื่องเสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษาอาชีวศึกษา จ.ลำปาง ด้านยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร รองรับการเติบโตตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายธีระพล บุญตัน ปลัดอาวุโส อำเภอแม่เมาะ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะ และ นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จ.ลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย พลังงานจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง บริษัท ดับเบิลยูพีอีวี จำกัด ตลอดจนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กล่าวถึงการลงนาม MOU ว่าดำเนินการพัฒนาขยายผลต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion Project) หนึ่งในแผนงานด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างบุคลากรและนักศึกษาสายอาชีวศึกษาใน อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง ให้มีทักษะดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมรถ EV ที่ มีแนวโน้มเติบโตและเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น และนโยบายส่งเสริม EV จากภาครัฐ ตลอดจนพัฒนาพลังงานสะอาดใน อ.แม่เมาะ เพื่อมุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ (Carbon Neutrality) ตามนโยบายของรัฐ โดย กฟผ.แม่เมาะ จัดตั้งศูนย์อบรมดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าที่วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ เป็นแห่งแรกใน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 พร้อมสนับสนุนรถยนต์ รถตู้และ มอเตอร์ไซค์ ใช้แล้วแต่สภาพดีนำมาใช้ในการเรียนการสอนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน จนนักศึกษามีทักษะเชี่ยวชาญและดัดแปลงรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าได้ สำเร็จและนำมาใช้งานได้จริงจึงขยายผลสร้างบุคลากรอาชีวศึกษาสู่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง สำหรับความร่วมมือจากทาง กฟผ.แม่เมาะ

นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ แม่เมาะ เปิดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะได้สนับสนุนรถกระบะ ใช้แล้วแต่สภาพดีมาใช้ในการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคลำปางจำนวน 1 คัน เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 รวมถึงงบสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์จำเป็นต่างๆ ในการเรียนการสอน เช่น ชุดดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า ชุดใส่ฝึกเรียนรู้อุปกรณ์ทำสีรถ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำยานยนต์ที่ดัดแปลงแล้วไปตรวจสอบมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพ Chassis Dynamometer) ตลอดจนการจดทะเบียนอย่างถูกต้องที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ถือเป็นการเรียนรู้ครบทุกกระบวนการในการส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะในการดัดแปลงยานยนต์ ไฟฟ้า

ด้าน นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จ.ลำปาง กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้ดำเนินตามนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังขยายตัว โดยในปี 2566 ได้เป็นสถาบันอาชีวศึกษานำร่อง 1 ใน 51 สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช . รับนักศึกษาจำนวน 20 คน และ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวส. จำนวน 20 คน และเริ่มจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กฟผ.แม่เมาะ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มศักยภาพพัฒนาบุคลากรสายงานอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศอีกด้วย

กกส. เยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ พร้อมให้คำมั่น ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนและองค์กร กฟผ.

วันที่ 25 เมษายน 2566 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. (กกส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนาย ประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะให้การต้อนรับ และ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ บรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางที่สามารถเป็นรากฐานในการสร้างอาชีพแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน จากนั้นคณะเข้าชมห้องสาธิตการเกษตรแนวตั้ง(Vertical Farm) การเกษตรสมัยใหม่ที่จะนำร่องดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่อพยพตำบลบ้านดง และเข้าชมโครงการศึกษาและทดสอบการนำเชื้อเพลิงอัดแท่งมาเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน (Biomass Co-firing) ที่ช่วยลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ และช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในชุมชนอีกด้วย

กฟผ.แม่เมาะ ประชุมความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทน ร่วมกับส่วนราชการและสถานศึกษา อ.แม่เมาะ คาดนำระบบเข้าใช้งานได้จริงปลายปี 66 นี้

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ประชุมหารือความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทน ร่วมกับนายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ และสถานศึกษาอำ เภอแม่เมาะ อาทิ โรงพยาบาลแม่เมาะ สาธารณสุข อ.แม่เมาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา และโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ณ ห้องประชุมแม่เมาะ (137) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

โครงการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทน เป็นโครงการที่ กฟผ. โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทั้งด้านงบประมาณ การจัดการและการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอร์รี่ (BESS) แก่หน่วยงานนำร่อง 10 หน่วยงานใน อ.แม่เมาะ ได้แก่ โรงพยาบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ รพ.สต.บ้านท่าสี รพ.สต.บ้านสบป้าด รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ รพ.สต.บ้านกอรวก และ รพ.สต.บ้านทาน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะประจำปี 2566 ในวงเงินรวม 13 ล้านบาท เริ่มดำเนินการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการติดตั้งระบบปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และคาดว่าจะสามารถนำ ระบบเข้าใช้งานจริงได้ภายในปี 2566 นี้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในแผนงานด้านพลังงานอัจฉริยะของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ โดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในชุมชน อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้าได้กว่าปีละ 1-2 แสนบาท ส่งผลให้หน่วยงานราชการสามารถนำงบประมาณที่ลดลงจากการจ่ายค่าไฟฟ้า ไปใช้ยกระดับงานบริการด้านอื่นๆเพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ นอกจากนั้นพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์จะเป็นแหล่งพลังงานสำรองให้แก่สถานพยาบาลในชุมชนหากเกิดเหตุไฟตกไฟดับ ให้การรักษาผู้ป่วยตลอดจนการเก็บรักษาเวชภัณฑ์และยามีความต่อเนื่องและสะดวกมากยิ่งขึ้น

กฟผ.ผุดโครงการโซลาร์ฟาร์มพื้นที่ อ.แม่เม่มาะ พร้อมลงพื้นที่ชี้แจงข้อมูลโครงการแก่ส่วนราชการและผู้นำชุมชน คาดจัดเวทีรับฟังความเห็นรอบประชาชนกลางปีนี้

นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นางเกษศิรินทร์ แปงแสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยผู้แทนจาก บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (Best Environment Consultant co.,Ltd. : BEC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าพบนาย ชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน อ.แม่เมาะ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 เพื่อให้ข้อมูลโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตทิย์ (Solar Farm) แม่เมาะ พร้อมรับฟังแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อนำมาประกอบรายงานขอรับใบอนุญาติประกอบการผลิตกิจการฯ

โครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ เป็นหนึ่งในแผนงานของ กฟผ. ที่ขานรับนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศโดยการคงสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและควบคุมระบบการผลิตให้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตรึงราคาต้นทุนไฟฟ้า ไปพร้อมๆกับการสรรหาพลังงานสะอาดเข้าเสริมในระบบเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ กอปรกับพื้นที่ ต.แม่เมาะ มีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์สูง โดยมีค่าความเข้มแสงที่เหมาะสมต่อการทำโซลาร์ฟาร์ม ดังนั้น โครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะจะใช้พื้นที่บริเวณบ้านหางฮุง ต.แม่เมาะ เป็นจุดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บนพื้นที่ประมาณ 490 ไร่ นำร่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจการเหมืองแม่เมาะ โดยในเดือนมกราคมนี้ ได้เริ่มลงพื้นที่ชี้แจง ข้อมูลโครงการฯ แก่หน่วยงานราชการและผู้นำชุมชุน พร้อมๆ กับการศึกษารายละเอียดพื้นที่ จากนั้นจะจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ(Code of Practice : CoP) และรายงาน เกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment and Safety Assessment : ESA) สำหรับเป็นเอกสารประกอบขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (รง.) โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามแผนภายในปี 2567 และเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปี 2568 ภายใต้การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และการบริหารจัดการพื้นที่นำร่องสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนแม่เมาะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษาเทคนิคลำปางจากโครงการส่งเสริมการดัดแปลงรถไฟฟ้า (EV Conversion Project)คว้า 1 ใน 5 อันดับ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ยานยนต์ไฟฟ้าระดับภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางสาวอรพินธ์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทวิชาชีพอุตสาหกรรม ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันธัวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารและนักเรียนจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ และหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิด สำหรับรัการแข่งขันทักษาวิชาชีพระดับภาคเหนือครั้งที่ 34 ในปีนี้ปีนี้ มีสถาบันอาชีวศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การบริการ การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า และการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการพิจารณาทดสอบสมรรถนะรถที่ดัดแปลงเป็นไฟฟ้าจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันดังกล่าว และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมดัดแปลงรถไฟฟ้า (EV CONVERSION PROJECT) โดยความร่วมมือของ กฟผ.แม่เมาะ , วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท WPEV ได้อันดับที่ 4 ในการแข่งขัน โอกาสนี้ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบชุดอุปกรณ์การเรียนดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า แก่วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นสถานที่อบรมนักศึกษาในโครงการส่งเสริมการดัดแปลงรถไฟฟ้า สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมนำรถจักรยานยนต์ที่ได้รับการดัดแปลงแล้ว 4 คัน และผ่านการทดสอบสมรรถนะจากมหาวิทวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงในงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ชมผลงานจริง ทั้งเป็นการประชาสัมพันพันธ์โครงการอีกทางด้วย

กฟผ.แม่เมาะจับมือสถาบันอาชีวภาคเหนือเตรียมต่อยอดโครงการดัดแปลงรถน้ำ มันเป็นรถไฟฟ้า พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ EEC

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

การไฟฟ้าฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ นำโดย นางเกษศิริศินริทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมประชุมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่, วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง, วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง, วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการเดินเครื่องอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อหารือแนวทางพัฒนาโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV CONVERSION PROJECT) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานด้านพลังงานอัจฉริยะ (SMART ENERGY) ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (MAE MOH SMART CITY) โดยตั้งเป้าพัฒนาและต่อยอดสร้างบุคลากรอาชีวศึกษาในภาคเหนือ ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้าน ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงรองรับตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเพิ่มโอกาสการสร้างแรงงานเข้าสู่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EASTERN ECONOMIC CORRIDOR : EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการแรงงานที่มี ศักยภาพด้านยานยนต์ สมัยใหม่จำนวนมา

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท WPEV จัดตั้งศูนย์อบรมดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า อ.แม่เมาะ “วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ” มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 โดยการถ่ายทอดความรู่ด้านยานยนต์ดัดแปลงให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ 30 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในปัจจุบันได้ดัดแปลงรถมอเตอร์ไซด์แล้วเสร็จ 4 คัน และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่แล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกรมการขนส่ง จากนั้น จะนำรถมอเตอร์ไซต์ที่ดัดแปลงแล้ว ไปแสดงในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 18 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 และ 19-20 พฤศจิกายน นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ชมผลงานจริง ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการอีกทางด้วย

กฟผ.แม่เมาะ ผนึกกำลังหน่วยงานด้านการศึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และภาคเอกชน ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร ด้านอาชีวศึกษา เดินหน้าโครงการยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ณ อาคารปฏิบัติการสาขางาน เฉพาะทางด้าน อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายอรรถพล อิ่มหนา ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประชุมกับนายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ คณาจารย์ และนายวีระศักดิ์ แป้นพ่วง ผู้จัดการบริษัท WPEV จำกัด เพื่อหารือความพร้อมของสถานที่และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion Project) ซึ่งเป็นแผนงานหนึ่งในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ที่เน้นการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเป้าในการพัฒนาบุคลากรสายเทคนิคอาชีวศึกษาในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน ยานยนต์ไฟฟ้า สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

โครงการยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion Project) เป็นโครงการที่ กฟผ. ร่วมมือกับทั้งหน่วยงานด้านการศึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และภาคเอกชน ซึ่งระยะเริ่มต้นของโครงการจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและรวบรวมองค์ความรู้ร่วมกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์และการดัดแปลง ก่อนจะเฟ้นหาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีความรู้ความสนใจด้านยานยนต์ดัดแปลงเข้าอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ โดยจัดตั้งศูนย์อบรมที่วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ จะสนับสนุนรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีมาใช้ในการเรียนการสอน จากนั้นจะนำยานยนต์ที่ดัดแปลงแล้วเข้าตรวจสอบมาตรฐาน โดยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมการขนส่ง ทั้งนี้ ตั้งเป้านำร่องใช้งานยานยนต์ดัดแปลงจากโครงการฯ ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ และชุมชน อ.แม่เมาะ ปลายปี 2565 นี้ ซึ่งในระยะยาวการดำเนินโครงการดังกล่าว จะตอบโจทย์นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในระดับประเทศอีกด้วย

กฟผ.แม่เมาะ จับมือสถานศึกษาและภาคเอกชน ยกระดับสมรรถนะ บุคลากรด้านอาชีวศึกษา สู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมมุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion Project) เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอน” โดยมีนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2, นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ, รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาระบบอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนายวีระศักดิ์ แป้นพ่วง ผู้จัดการบริษัท WPEV จำกัด เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conver-sion Project) เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากรมุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอน เป็นหนึ่งในแผนงานด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานสะอาดในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากร ที่มีศักยภาพด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมรถ EV ที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในอนาคต ทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างผู้ประกอบการ SME ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจของเมืองอีกด้วย

ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์อบรมยานยนต์ดัดแปลงไฟฟ้าที่วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ จะสนับสนุนรถยนต์ รถตู้และมอเตอร์ไซด์ที่ใช้แล้วแต่สภาพดีมาใช้ในการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท WPEV จำกัด ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าแก่บุคลากรอาชีวศึกษา ให้สามารถใช้งานได้จริงและสามารถจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การยกระดับหลักสูตรสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าในสายอาชีวศึกษารองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่ อ.แม่เมาะ มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ (Carbon Neutrality)

“นํ้ามันแพง แป๋งเป็นไฟฟ้า” กฟผ.แม่เมาะ จับมือพันธมิตร ดัดแปลงรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้า ประเดิมที่แรก อ.แม่เมาะ เล็งใช้จริงปลายปี 65

กฟผ.แม่เมาะ จับมือสถานศึกษาและภาคเอกชน เปิด “อบรมโครงการ EV Conversion ดัดแปลงรถนํ้ามันเป็นยานยนต์ไฟฟ้า(EV)” สร้างบุคลากรอาชีวศึกษา รองรับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเล็งใช้ปลายปี65 พร้อมมุ่งสู่เขตสาธิต “คาร์บอนต่ำ”

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลําปาง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion Project) โดยมี นายอรรถพล อิ่มหนํา ผู้อํานวยการฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวรายงานถึงความสําคัญของโครงการฯพร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์อาริยะ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ, นายวีระศักดิ์แป้นพ่วง ผู้จัดการบริษัทWPEV จํากัด นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอําเภอแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่เมาะ ผู้นําชุมชน คณะอาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมพิธีณ อาคารปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม 1 (ช่างยนต์) วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะจ.ลําปาง

โครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า(EV Conversion Project) เป็นหนึ่งในแผน งานด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ที่เน้นพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อําเภอแม่เมาะเพื่อมุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ํา(Carbon Neutrality) โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แก่นักศึกษาสายเทคนิคอาชีวศึกษาในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลําปางเพื่อยกระดับความสามารถ สู่โอกาสในการประกอบอาชีพในตลาดแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงที่มี แนวโน้มเติบโตขึ้นในอนาคต ทั้งยังสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME) ช่วยยกระดับรายได้เศรษฐกิจของเมืองอีกด้วย

สําหรับศูนย์อบรมดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า อ.แม่เมาะ จัดตั้งขึ้นที่ “วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ” เป็นแห่งแรกใน จ.ลําปาง โดยในระยะเริ่มต้นของโครงการฯ จะเฟ้นหาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะและวิทยาลัยเทคนิคลําปาง ที่มีความรู้ความสนใจด้านยานยนต์ดัดแปลง เข้าอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ จะสนับสนุนรถยนต์รถตู้และมอเตอร์ไซด์ใช้แล้วแต่สภาพดีมาใช้ในการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท WPEV จํากัด ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้จริง จากนั้นจะนํายานยนต์ที่ดัดแปลงแล้วเข้าตรวจสอบมาตรฐานและจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของกรมการขนส่ง โดยตั้งเป้านําร่องใช้งานยานยนต์ดัดแปลงจากโครงการฯ ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ และชุมชน อ.แม่เมาะ ปลายปี2565 ซึ่งในอนาคตอาจขยายผลให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมอีกด้วย