กฟผ.ผุดโครงการโซลาร์ฟาร์มพื้นที่ อ.แม่เม่มาะ พร้อมลงพื้นที่ชี้แจงข้อมูลโครงการแก่ส่วนราชการและผู้นำชุมชน คาดจัดเวทีรับฟังความเห็นรอบประชาชนกลางปีนี้

นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นางเกษศิรินทร์ แปงแสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยผู้แทนจาก บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (Best Environment Consultant co.,Ltd. : BEC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าพบนาย ชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน อ.แม่เมาะ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 เพื่อให้ข้อมูลโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตทิย์ (Solar Farm) แม่เมาะ พร้อมรับฟังแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อนำมาประกอบรายงานขอรับใบอนุญาติประกอบการผลิตกิจการฯ

โครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ เป็นหนึ่งในแผนงานของ กฟผ. ที่ขานรับนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศโดยการคงสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและควบคุมระบบการผลิตให้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตรึงราคาต้นทุนไฟฟ้า ไปพร้อมๆกับการสรรหาพลังงานสะอาดเข้าเสริมในระบบเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ กอปรกับพื้นที่ ต.แม่เมาะ มีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์สูง โดยมีค่าความเข้มแสงที่เหมาะสมต่อการทำโซลาร์ฟาร์ม ดังนั้น โครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะจะใช้พื้นที่บริเวณบ้านหางฮุง ต.แม่เมาะ เป็นจุดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บนพื้นที่ประมาณ 490 ไร่ นำร่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจการเหมืองแม่เมาะ โดยในเดือนมกราคมนี้ ได้เริ่มลงพื้นที่ชี้แจง ข้อมูลโครงการฯ แก่หน่วยงานราชการและผู้นำชุมชุน พร้อมๆ กับการศึกษารายละเอียดพื้นที่ จากนั้นจะจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ(Code of Practice : CoP) และรายงาน เกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment and Safety Assessment : ESA) สำหรับเป็นเอกสารประกอบขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (รง.) โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามแผนภายในปี 2567 และเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปี 2568 ภายใต้การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และการบริหารจัดการพื้นที่นำร่องสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนแม่เมาะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ