คณะกรรมาธิการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร รับฟังกลยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนผ่านพลังงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สู่พลังงานทดแทนในอนาคต

กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกล ในโอกาสศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางกรอบยุทธศาสตร์เปลี่ยนผ่านพลังงานถ่านหินไปสู่การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในอนาคตตามนโยบายรัฐ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะผู้บริหารกฟผ.แม่เมาะ นำโดย นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) นายอรรถพล อิ่มหนา ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.) พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายศุภโชติ ไชยสัจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะทำงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกลในสัดส่วนคณะกรรมาธิการการพลังงาน

นายชลธานี เชื้อน้อย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เขต 3 และ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อศึกษาแนวทางการใช้พลังงานของประเทศไทย ติดตามการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่จะนำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศในอนาคต โดยรับฟังบรรยายเกี่ยวกับภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ ที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงมายาวนานตั้งแต่ปี 2512 ตลอดจนแผนงานและโครงการต่างๆ ในปัจจุบันที่มุ่งมั่นพัฒนาขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดในกิจการเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ใน ค.ศ. 2050 ตามยุทธศาสตร์รัฐ ดังนี้

• นายอนุชา มากเมือง วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บรรยายหัวข้อ ภาพรวมภารกิจ กฟผ.แม่เมาะ และแผนการดำเนินงาน Carbon Neutrality

• นายวงศารัตน์ เหลืองโสภาพรรณ วิศวกรระดับ 9 กองการผลิต 2 (กผม2-ฟ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-13 บรรยายหัวข้อ Biomass Conversion Project แผนการดำเนินการคณะทำงานบูรณาการการศึกษาการปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8 เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล

• น.ส.นนทนัน วิเชียรสาร วิศวกรระดับ 6 ฝ่ายการผลิตไฟฟ้า 2 บรรยายหัวข้อ การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ

• นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่บรรยายภาพรวมภารกิจการดำเนินงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ( Mae Moh Smart City City) ภายใต้แนวทางพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

หลังเสร็จสิ้นการบรรยายคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล และผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายจะนำข้อมูลไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อผลักดันการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ ในทุกมิติให้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมพื้นที่การทำเหมืองแม่เมาะ และโครงการศึกษาและทดสอบการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งมาเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน (Biomass CoCo-firingfiring) ภายใต้การดำเนินงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ โดยนายศุภโชติ ไชยสัจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล และรองประธานคณะกรรมาธิการพลังงานคนที่สามกล่าวว่าขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ สาหรับความรู้ ไอเดีย รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่ดีต่อชุมชน พร้อมผลักดันเต็มที่เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากฟอสซิลสู่พลังงานทดแทนในอนาคต

ด้านนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) กล่าวว่า ในนาม ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ยินดีปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐทุกอย่าง รวมทั้งยินดีต้อนรับและพร้อมให้ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมกันผลักดันเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยต่อไป