กฟผ.แม่เมาะ ประชุมความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทน ร่วมกับส่วนราชการและสถานศึกษา อ.แม่เมาะ คาดนำระบบเข้าใช้งานได้จริงปลายปี 66 นี้

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ประชุมหารือความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทน ร่วมกับนายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ และสถานศึกษาอำ เภอแม่เมาะ อาทิ โรงพยาบาลแม่เมาะ สาธารณสุข อ.แม่เมาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา และโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ณ ห้องประชุมแม่เมาะ (137) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

โครงการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทน เป็นโครงการที่ กฟผ. โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทั้งด้านงบประมาณ การจัดการและการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอร์รี่ (BESS) แก่หน่วยงานนำร่อง 10 หน่วยงานใน อ.แม่เมาะ ได้แก่ โรงพยาบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ รพ.สต.บ้านท่าสี รพ.สต.บ้านสบป้าด รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ รพ.สต.บ้านกอรวก และ รพ.สต.บ้านทาน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะประจำปี 2566 ในวงเงินรวม 13 ล้านบาท เริ่มดำเนินการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการติดตั้งระบบปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และคาดว่าจะสามารถนำ ระบบเข้าใช้งานจริงได้ภายในปี 2566 นี้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในแผนงานด้านพลังงานอัจฉริยะของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ โดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในชุมชน อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้าได้กว่าปีละ 1-2 แสนบาท ส่งผลให้หน่วยงานราชการสามารถนำงบประมาณที่ลดลงจากการจ่ายค่าไฟฟ้า ไปใช้ยกระดับงานบริการด้านอื่นๆเพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ นอกจากนั้นพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์จะเป็นแหล่งพลังงานสำรองให้แก่สถานพยาบาลในชุมชนหากเกิดเหตุไฟตกไฟดับ ให้การรักษาผู้ป่วยตลอดจนการเก็บรักษาเวชภัณฑ์และยามีความต่อเนื่องและสะดวกมากยิ่งขึ้น