กฟผ.แม่เมาะจับมือสถาบันอาชีวภาคเหนือเตรียมต่อยอดโครงการดัดแปลงรถน้ำ มันเป็นรถไฟฟ้า พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ EEC

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

การไฟฟ้าฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ นำโดย นางเกษศิริศินริทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมประชุมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่, วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง, วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง, วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการเดินเครื่องอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อหารือแนวทางพัฒนาโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV CONVERSION PROJECT) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานด้านพลังงานอัจฉริยะ (SMART ENERGY) ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (MAE MOH SMART CITY) โดยตั้งเป้าพัฒนาและต่อยอดสร้างบุคลากรอาชีวศึกษาในภาคเหนือ ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้าน ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงรองรับตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเพิ่มโอกาสการสร้างแรงงานเข้าสู่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EASTERN ECONOMIC CORRIDOR : EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการแรงงานที่มี ศักยภาพด้านยานยนต์ สมัยใหม่จำนวนมา

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท WPEV จัดตั้งศูนย์อบรมดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า อ.แม่เมาะ “วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ” มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 โดยการถ่ายทอดความรู่ด้านยานยนต์ดัดแปลงให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ 30 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในปัจจุบันได้ดัดแปลงรถมอเตอร์ไซด์แล้วเสร็จ 4 คัน และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่แล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกรมการขนส่ง จากนั้น จะนำรถมอเตอร์ไซต์ที่ดัดแปลงแล้ว ไปแสดงในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 18 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 และ 19-20 พฤศจิกายน นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ชมผลงานจริง ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการอีกทางด้วย