กกส. เยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ พร้อมให้คำมั่น ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนและองค์กร กฟผ.

วันที่ 25 เมษายน 2566 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. (กกส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนาย ประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะให้การต้อนรับ และ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ บรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางที่สามารถเป็นรากฐานในการสร้างอาชีพแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน จากนั้นคณะเข้าชมห้องสาธิตการเกษตรแนวตั้ง(Vertical Farm) การเกษตรสมัยใหม่ที่จะนำร่องดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่อพยพตำบลบ้านดง และเข้าชมโครงการศึกษาและทดสอบการนำเชื้อเพลิงอัดแท่งมาเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน (Biomass Co-firing) ที่ช่วยลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ และช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในชุมชนอีกด้วย