กฟผ.แม่เมาะ ลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เดินหน้าต่อเนื่องเสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษาอาชีวศึกษา จ.ลำปาง ด้านยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร รองรับการเติบโตตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายธีระพล บุญตัน ปลัดอาวุโส อำเภอแม่เมาะ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะ และ นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จ.ลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย พลังงานจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง บริษัท ดับเบิลยูพีอีวี จำกัด ตลอดจนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กล่าวถึงการลงนาม MOU ว่าดำเนินการพัฒนาขยายผลต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion Project) หนึ่งในแผนงานด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างบุคลากรและนักศึกษาสายอาชีวศึกษาใน อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง ให้มีทักษะดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมรถ EV ที่ มีแนวโน้มเติบโตและเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น และนโยบายส่งเสริม EV จากภาครัฐ ตลอดจนพัฒนาพลังงานสะอาดใน อ.แม่เมาะ เพื่อมุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ (Carbon Neutrality) ตามนโยบายของรัฐ โดย กฟผ.แม่เมาะ จัดตั้งศูนย์อบรมดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าที่วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ เป็นแห่งแรกใน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 พร้อมสนับสนุนรถยนต์ รถตู้และ มอเตอร์ไซค์ ใช้แล้วแต่สภาพดีนำมาใช้ในการเรียนการสอนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน จนนักศึกษามีทักษะเชี่ยวชาญและดัดแปลงรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าได้ สำเร็จและนำมาใช้งานได้จริงจึงขยายผลสร้างบุคลากรอาชีวศึกษาสู่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง สำหรับความร่วมมือจากทาง กฟผ.แม่เมาะ

นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ แม่เมาะ เปิดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะได้สนับสนุนรถกระบะ ใช้แล้วแต่สภาพดีมาใช้ในการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคลำปางจำนวน 1 คัน เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 รวมถึงงบสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์จำเป็นต่างๆ ในการเรียนการสอน เช่น ชุดดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า ชุดใส่ฝึกเรียนรู้อุปกรณ์ทำสีรถ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำยานยนต์ที่ดัดแปลงแล้วไปตรวจสอบมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพ Chassis Dynamometer) ตลอดจนการจดทะเบียนอย่างถูกต้องที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ถือเป็นการเรียนรู้ครบทุกกระบวนการในการส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะในการดัดแปลงยานยนต์ ไฟฟ้า

ด้าน นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จ.ลำปาง กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้ดำเนินตามนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังขยายตัว โดยในปี 2566 ได้เป็นสถาบันอาชีวศึกษานำร่อง 1 ใน 51 สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช . รับนักศึกษาจำนวน 20 คน และ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวส. จำนวน 20 คน และเริ่มจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กฟผ.แม่เมาะ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มศักยภาพพัฒนาบุคลากรสายงานอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศอีกด้วย