โครงการ Energy Management System

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ

รายละเอียดโครงการ

จากปัญหาไฟตกไฟดับในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน เช่น โรงพยาบาลแม่เมาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถให้การรักษาคนไข้ได้ขณะไฟฟ้าดับ รวมถึง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเก็บรักษาเวชภัณฑ์และวัคซีน กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรจำนวนมาก รวมถึงได้รับความร่วมมือกับ PEA แม่เมาะ ในการสนับสนุนข้อมูล จึงได้เกิดเป็นโครงการดังกล่าว โดยการรวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานในอำเภอแม่เมาะ และมีการหารือกับหน่วยงานต่างๆ โดยในปี 2565 ได้เริ่มจาก 10 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ และอีก 5 รพ.สต. ในอำเภอแม่เมาะ ได้แก่ รพ.สต.สบป้าด รพ.สต.ทาสี รพ.สต.บ้านทาน รพ.สต.จางเหนือ และ รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ โดย กฟผ. ได้สนับสนุนข้อมูลผลศึกษาประเมินกำลังผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานให้กับทั้ง 10 หน่วยงานนำร่อง ในการนำผลประเมินที่ได้ไปประกอบการยื่นขอสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ และในปีถัดมา 2566 ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน กับ อีก 11 หน่วยงาน ได้แก่ อบต.นาสัก อบต.จางเหนือ อบต.บ้านดง สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่เมาะ โรงเรียนวัดบ้านแขม โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ โรงเรียนสบเมาะวิทยา กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 และวิสาหกิจชุมชนบริหารจัดการเกษตรแนวต้ัง ซึ่งจะได้ผลศึกษาประเมินกำลังผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานให้กับทั้ง 11 หน่วยงานเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ เช่นเดียวกัน และในปี 2567 จะดำเนินการศึกษาให้กับ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ รพ.สต.ท่าสี รพ.สต.บ้านทาน โรงเรียนแม่ส้าน (บ้านกลาง) และโรงเรียนแม่ส้าน

สถานะโครงการ

: อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลลัพธ์/เป้าหมาย

โครงการ EV Conversion

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างองค์ความรู้ และทักษะการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าให้กับนักศึกษาการอาชีวศึกษา (Smart People) รองรับตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดโครงการ

กฟผ. ได้เล็งเห็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังขยายตัว จึงได้ร่วมมือกับคู่ความร่วมมือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า คือ บริษัท ดับเบิ้ลยูพีอีวี จำกัด ในการเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าจากรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน โดยรถที่ใช้ในการดัดแปลง เป็นรถ กฟผ. ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานต่ำกว่าเกณฑ์และรอการจำหน่าย ซึ่ง กฟผ. ได้บริจาครถและงบประมาณสำหรับใช้ในการดำเนินโครงการ และ คู่ความร่วมมือในส่วนของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ที่เป็นศูนย์ในการทดสอบสมรรถนะรถดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเดียวของภาคเหนือ มาร่วมมือกันทำให้เกิดโครงการ EV Conversion (การดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า) โดยมีกลุ่มเป้าหมายในปี 2565 เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ สามารถดัดแปลงยานต์ไฟฟ้าได้สำเร็จ จำนวน 6 คัน ได้แก่ รถตู้ 1 คัน รถกระบะ 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 4 คัน ซึ่งผ่านการทดสอบสมรรถนะโดย มทร.ล้านนาเชียงใหม่ รวมถึงได้จดทะเบียนรถไฟฟ้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปี 2566 ขยายผลโครงการดังกล่าวสู่อาชีวศึกษาในระดับจังหวัดลำปาง โดยได้ดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันที่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ทำการดัดแปลงรถกระบะ จำนวน 1 คัน

สถานะโครงการ

: อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลลัพธ์/เป้าหมาย

โครงการ Biomass Co-firing

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาการนำพลังงานสะอาดมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน
2.เพื่อลดการเผาเศษชีวมวลทางการเกษตรในพื้นที่ชุมชน อันก่อให้เกิดปัญหา PM 2.5 ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายละเอียดโครงการ

เนื่องจากปริมาณถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตมีปริมาณลดลง ประกอบกับ ในพื้นที่ตำบลจางเหนือ และตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ ชุมชนประกอบอาชีพทำการเกษตร ปลูกพืชไร่หลัก หลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต จะมีการกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการเผา ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เป็นประจำทุกปี กฟผ. จึงได้เริ่มโครงการศึกษา Biomass Co-firing เมื่อไตรมาสที่ 4 ในปี 2564 โดยเริ่มจากการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ชุมชนเพื่อหาแหล่งที่มีศักยภาพเชื้อเพลิง ทั้งในเรื่องของปริมาณเศษชีวมวลและการขนส่งมายังโรงไฟฟ้า หลังจากนั้น กฟผ. จึงทำการรับซื้อเศษชีวมวลทางการเกษตรจากชุมชนในอำเภอแม่เมา ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นำเข้าสู่กระบวนการบด และ อัด เป็นชีวมวลอัดเม็ด ผ่านการทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลโดยห้องแล็ป เช่น ค่าความร้อน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น และลำเลียงไปยังโรงไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ศึกษาการเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน ซึ่งผลการศึกษา สรุปว่าสามารถนำชีวมวลอัดเม็ดที่ทำมาจาก เปลือง ซังของข้าวโพด สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน ในสัดส่วนไม่เกิน 2% Heat input ได้ โดยให้ค่าความร้อนสูงกว่าถ่านหิน

สถานะโครงการ

: ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลลัพธ์/เป้าหมาย