โครงการ Energy Management System

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ

รายละเอียดโครงการ

จากปัญหาไฟตกไฟดับในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน เช่น โรงพยาบาลแม่เมาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถให้การรักษาคนไข้ได้ขณะไฟฟ้าดับ รวมถึง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเก็บรักษาเวชภัณฑ์และวัคซีน กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรจำนวนมาก รวมถึงได้รับความร่วมมือกับ PEA แม่เมาะ ในการสนับสนุนข้อมูล จึงได้เกิดเป็นโครงการดังกล่าว โดยการรวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานในอำเภอแม่เมาะ และมีการหารือกับหน่วยงานต่างๆ โดยในปี 2565 ได้เริ่มจาก 10 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ และอีก 5 รพ.สต. ในอำเภอแม่เมาะ ได้แก่ รพ.สต.สบป้าด รพ.สต.ทาสี รพ.สต.บ้านทาน รพ.สต.จางเหนือ และ รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ โดย กฟผ. ได้สนับสนุนข้อมูลผลศึกษาประเมินกำลังผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานให้กับทั้ง 10 หน่วยงานนำร่อง ในการนำผลประเมินที่ได้ไปประกอบการยื่นขอสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ และในปีถัดมา 2566 ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน กับ อีก 11 หน่วยงาน ได้แก่ อบต.นาสัก อบต.จางเหนือ อบต.บ้านดง สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่เมาะ โรงเรียนวัดบ้านแขม โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ โรงเรียนสบเมาะวิทยา กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 และวิสาหกิจชุมชนบริหารจัดการเกษตรแนวต้ัง ซึ่งจะได้ผลศึกษาประเมินกำลังผลิตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานให้กับทั้ง 11 หน่วยงานเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ เช่นเดียวกัน และในปี 2567 จะดำเนินการศึกษาให้กับ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ รพ.สต.ท่าสี รพ.สต.บ้านทาน โรงเรียนแม่ส้าน (บ้านกลาง) และโรงเรียนแม่ส้าน

สถานะโครงการ

: อยู่ระหว่างดำเนินการ