โครงการ EV Conversion

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างองค์ความรู้ และทักษะการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าให้กับนักศึกษาการอาชีวศึกษา (Smart People) รองรับตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดโครงการ

กฟผ. ได้เล็งเห็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังขยายตัว จึงได้ร่วมมือกับคู่ความร่วมมือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า คือ บริษัท ดับเบิ้ลยูพีอีวี จำกัด ในการเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าจากรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน โดยรถที่ใช้ในการดัดแปลง เป็นรถ กฟผ. ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานต่ำกว่าเกณฑ์และรอการจำหน่าย ซึ่ง กฟผ. ได้บริจาครถและงบประมาณสำหรับใช้ในการดำเนินโครงการ และ คู่ความร่วมมือในส่วนของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ที่เป็นศูนย์ในการทดสอบสมรรถนะรถดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเดียวของภาคเหนือ มาร่วมมือกันทำให้เกิดโครงการ EV Conversion (การดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า) โดยมีกลุ่มเป้าหมายในปี 2565 เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ สามารถดัดแปลงยานต์ไฟฟ้าได้สำเร็จ จำนวน 6 คัน ได้แก่ รถตู้ 1 คัน รถกระบะ 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 4 คัน ซึ่งผ่านการทดสอบสมรรถนะโดย มทร.ล้านนาเชียงใหม่ รวมถึงได้จดทะเบียนรถไฟฟ้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปี 2566 ขยายผลโครงการดังกล่าวสู่อาชีวศึกษาในระดับจังหวัดลำปาง โดยได้ดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันที่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ทำการดัดแปลงรถกระบะ จำนวน 1 คัน

สถานะโครงการ

: อยู่ระหว่างดำเนินการ