โครงการ Biomass Co-firing

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาการนำพลังงานสะอาดมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน
2.เพื่อลดการเผาเศษชีวมวลทางการเกษตรในพื้นที่ชุมชน อันก่อให้เกิดปัญหา PM 2.5 ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายละเอียดโครงการ

เนื่องจากปริมาณถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตมีปริมาณลดลง ประกอบกับ ในพื้นที่ตำบลจางเหนือ และตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ ชุมชนประกอบอาชีพทำการเกษตร ปลูกพืชไร่หลัก หลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต จะมีการกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการเผา ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เป็นประจำทุกปี กฟผ. จึงได้เริ่มโครงการศึกษา Biomass Co-firing เมื่อไตรมาสที่ 4 ในปี 2564 โดยเริ่มจากการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ชุมชนเพื่อหาแหล่งที่มีศักยภาพเชื้อเพลิง ทั้งในเรื่องของปริมาณเศษชีวมวลและการขนส่งมายังโรงไฟฟ้า หลังจากนั้น กฟผ. จึงทำการรับซื้อเศษชีวมวลทางการเกษตรจากชุมชนในอำเภอแม่เมา ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นำเข้าสู่กระบวนการบด และ อัด เป็นชีวมวลอัดเม็ด ผ่านการทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลโดยห้องแล็ป เช่น ค่าความร้อน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น และลำเลียงไปยังโรงไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ศึกษาการเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน ซึ่งผลการศึกษา สรุปว่าสามารถนำชีวมวลอัดเม็ดที่ทำมาจาก เปลือง ซังของข้าวโพด สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน ในสัดส่วนไม่เกิน 2% Heat input ได้ โดยให้ค่าความร้อนสูงกว่าถ่านหิน

สถานะโครงการ

: ดำเนินการแล้วเสร็จ