โครงการนิคมชุมชนเกษตร

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการส่งเสริมเกษตรกรรมมูลค่าสูง และการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในชุมชน โดยพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการ ด้วยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรกรรมแนวตั้ง(Vertical Farm) สามารถผลักดันไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบในการทำเกษตรกรรมแนวตั้งแห่งแรกของภาคเหนือ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาดูงาน กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ในอนาคต หากการทำเกษตรกรรมแนวตั้ง ในพื้นที่ดังกล่าวประสบความสำเร็จ จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เช่นเดียวกันที่สร้างให้กับคนในหมู่บ้านอพยพ นอกจากนี้ กฟผ. ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สมาคมพัฒนาแม่เมาะ วิสาหกิจชุมชนนิคมชุมชนเกษตรบ้านดง และ บริษัท คิว บ็อกซ์ พอยท์ จํากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรภายใต้แพลตฟอร์ม “Farmbook” ที่ช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดในลักษณะซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉพาะในด้านการผลิตพืชผักอาหารปลอดภัย ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวนอกจากเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตไปยังตลาดที่สำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรือนเกษตรอินทรีย์นำร่องในพื้นที่อพยพ ตำบลบ้านดง จากนั้นจะขยายผลทั้งอำเภอแม่เมาะ ทำให้แม่เมาะเติบโตเป็นพื้นที่ที่พัฒนาสู่นิคมชุมชนเกษตรในอนาคต

สถานะโครงการ

: อยู่ระหว่างดำเนินการ

Follow us

Facebook : Mae Moh Fresh
Instagram : maemoh.fresh