กฟผ.แม่เมาะ จัดจับสลากกลุ่มราษฎรผู้ใช้แรงงานเข้าทํางานด้านฟื้นฟูเหมืองแม่เมาะ 136 กลุ่ม สร้างมูลค่าการจ้างงานกว่า 10 ล้านบาท

Advanced Text Block

เมื่อวัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ จัดจับสลากงานจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจําปี 2566 ณ เกาะลอย เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง โดยมีนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอําเภอแม่เมาะ เป็นประธานในการจับสลาก นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ นายประเวศ บุญน้อม วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทนชี้แจงรายละเอียดการจับสลากงานจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดําเนิน การฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะจากกลุ่มราษฎรผู้ใช้แรงงาน ในพื้นที่ทั้ง 5 ตําบลใน อ.แม่เมาะ

Advanced Text Block

ตามนโยบายกระจายรายได้สู่ราษฎรท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับราษฎร ปีนี้มีกลุ่ม ราษฎรผู้ใช้แรงงานในพื้น ที่ อำเภอแม่เมาะ ร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้น 446 กลุ่ม โดย กฟผ.แม่เมาะ ต้องการแรงงานเข้าทํางานจํานวน 136 กลุ่ม 17 ลักษณะงาน ได้แก่ งานถางหญ้า บํารงุรักษาต้นไม้,งานตัดหญ้า พื้นที่เหมืองแม่เมาะ, งานซื้อปุ๋ยหมัก , งานปลูกต้นไม้,งานถางหญ้า และใส่ปุ๋ย , งานถางหญ้าพร้อมตัดแต่งบัวตอง, งานซื้อไม้หลัก , งานรับซื้อกล้า ไม้,งานปลูกบัวตอง, งานจ้างเหมาถางหญ้าในร่องระบายนํ้าพร้อมขนทิ้ง,งานบํารุงรักษาต้นไม้แปลงอนุรักษ์พันธุ์พืชและไม้ดอกหอม,งานจ้างเหมาถางหญ้าและตัดต้นไม้พร้อมขนทิ้ง , งานปลูกซ่อมต้นไม้,งานหว่านพืชคลุมดิน , งานถอนวัชพืชตัดแต่งกิ่งรากกล้าไม้, งานเปลี่ยนถุง กล้าไม้ และงานผสมดิน พร้อมย้ายกล้าลงถุง และปักชํากิ่งบัวตอง ซึ่งงานจ้างเหมาและจัดซื้ออปุกรณ์ครั้งนี้สร้างอาชีพให้ราษฎรในชุมชน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,334,545 บาท

Leave a Comment