โครงการนิคมชุมชนเกษตร

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการส่งเสริมเกษตรกรรมมูลค่าสูง และการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการ

โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในชุมชน โดยพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการ ด้วยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรกรรมแนวตั้ง(Vertical Farm) สามารถผลักดันไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบในการทำเกษตรกรรมแนวตั้งแห่งแรกของภาคเหนือ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาดูงาน กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ในอนาคต หากการทำเกษตรกรรมแนวตั้ง ในพื้นที่ดังกล่าวประสบความสำเร็จ จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เช่นเดียวกันที่สร้างให้กับคนในหมู่บ้านอพยพ นอกจากนี้ กฟผ. ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สมาคมพัฒนาแม่เมาะ วิสาหกิจชุมชนนิคมชุมชนเกษตรบ้านดง และ บริษัท คิว บ็อกซ์ พอยท์ จํากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรภายใต้แพลตฟอร์ม “Farmbook” ที่ช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดในลักษณะซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉพาะในด้านการผลิตพืชผักอาหารปลอดภัย ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวนอกจากเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตไปยังตลาดที่สำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรือนเกษตรอินทรีย์นำร่องในพื้นที่อพยพ ตำบลบ้านดง จากนั้นจะขยายผลทั้งอำเภอแม่เมาะ ทำให้แม่เมาะเติบโตเป็นพื้นที่ที่พัฒนาสู่นิคมชุมชนเกษตรในอนาคต

สถานะโครงการ

: อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลลัพธ์/เป้าหมาย


Follow us

Facebook : Mae Moh Fresh
Instagram : maemoh.fresh

โครงการ Biomass Co-firing

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาการนำพลังงานสะอาดมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน
2.เพื่อลดการเผาเศษชีวมวลทางการเกษตรในพื้นที่ชุมชน อันก่อให้เกิดปัญหา PM 2.5 ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายละเอียดโครงการ

เนื่องจากปริมาณถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตมีปริมาณลดลง ประกอบกับ ในพื้นที่ตำบลจางเหนือ และตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ ชุมชนประกอบอาชีพทำการเกษตร ปลูกพืชไร่หลัก หลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต จะมีการกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการเผา ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เป็นประจำทุกปี กฟผ. จึงได้เริ่มโครงการศึกษา Biomass Co-firing เมื่อไตรมาสที่ 4 ในปี 2564 โดยเริ่มจากการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ชุมชนเพื่อหาแหล่งที่มีศักยภาพเชื้อเพลิง ทั้งในเรื่องของปริมาณเศษชีวมวลและการขนส่งมายังโรงไฟฟ้า หลังจากนั้น กฟผ. จึงทำการรับซื้อเศษชีวมวลทางการเกษตรจากชุมชนในอำเภอแม่เมา ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นำเข้าสู่กระบวนการบด และ อัด เป็นชีวมวลอัดเม็ด ผ่านการทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลโดยห้องแล็ป เช่น ค่าความร้อน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น และลำเลียงไปยังโรงไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ศึกษาการเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน ซึ่งผลการศึกษา สรุปว่าสามารถนำชีวมวลอัดเม็ดที่ทำมาจาก เปลือง ซังของข้าวโพด สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน ในสัดส่วนไม่เกิน 2% Heat input ได้ โดยให้ค่าความร้อนสูงกว่าถ่านหิน

สถานะโครงการ

: ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลลัพธ์/เป้าหมาย