“นํ้ามันแพง แป๋งเป็นไฟฟ้า” กฟผ.แม่เมาะ จับมือพันธมิตร ดัดแปลงรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้า ประเดิมที่แรก อ.แม่เมาะ เล็งใช้จริงปลายปี 65

กฟผ.แม่เมาะ จับมือสถานศึกษาและภาคเอกชน เปิด “อบรมโครงการ EV Conversion ดัดแปลงรถนํ้ามันเป็นยานยนต์ไฟฟ้า(EV)” สร้างบุคลากรอาชีวศึกษา รองรับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเล็งใช้ปลายปี65 พร้อมมุ่งสู่เขตสาธิต “คาร์บอนต่ำ”

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลําปาง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion Project) โดยมี นายอรรถพล อิ่มหนํา ผู้อํานวยการฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวรายงานถึงความสําคัญของโครงการฯพร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์อาริยะ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ, นายวีระศักดิ์แป้นพ่วง ผู้จัดการบริษัทWPEV จํากัด นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอําเภอแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่เมาะ ผู้นําชุมชน คณะอาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมพิธีณ อาคารปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม 1 (ช่างยนต์) วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะจ.ลําปาง

โครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า(EV Conversion Project) เป็นหนึ่งในแผน งานด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ที่เน้นพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อําเภอแม่เมาะเพื่อมุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ํา(Carbon Neutrality) โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แก่นักศึกษาสายเทคนิคอาชีวศึกษาในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลําปางเพื่อยกระดับความสามารถ สู่โอกาสในการประกอบอาชีพในตลาดแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงที่มี แนวโน้มเติบโตขึ้นในอนาคต ทั้งยังสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME) ช่วยยกระดับรายได้เศรษฐกิจของเมืองอีกด้วย

สําหรับศูนย์อบรมดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า อ.แม่เมาะ จัดตั้งขึ้นที่ “วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ” เป็นแห่งแรกใน จ.ลําปาง โดยในระยะเริ่มต้นของโครงการฯ จะเฟ้นหาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะและวิทยาลัยเทคนิคลําปาง ที่มีความรู้ความสนใจด้านยานยนต์ดัดแปลง เข้าอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ จะสนับสนุนรถยนต์รถตู้และมอเตอร์ไซด์ใช้แล้วแต่สภาพดีมาใช้ในการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท WPEV จํากัด ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้จริง จากนั้นจะนํายานยนต์ที่ดัดแปลงแล้วเข้าตรวจสอบมาตรฐานและจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของกรมการขนส่ง โดยตั้งเป้านําร่องใช้งานยานยนต์ดัดแปลงจากโครงการฯ ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ และชุมชน อ.แม่เมาะ ปลายปี2565 ซึ่งในอนาคตอาจขยายผลให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมอีกด้วย