กฟผ.แม่เมาะ จับมือ มช. พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลแบบออนไลน์ เชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดันแม่เมาะสู่เมืองอัจฉริยะคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง)เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Mae Moh Smart and Livable City towards Climate Change Net Zero)” โดยมี นายจรัญ คำเงิน (ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลแบบออนไลน์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลเมือง (City Data Platform) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้ำ ของเสีย ก๊าซเรือนกระจก และพื้นที่สีเขียว

สำหรับนำไปใช้บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาเมือง ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเกิดการตระหนักในการป้องกัน รับมือ และเตือนภัยพิบัติได้ ทั้งเอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนหรือนโยบายการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินงานของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นั้น จะเริ่มจากการพัฒนาฐาน ข้อมูลพลังงาน และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติในรูปแบบของแพลตฟอร์มข้อมูลแบบออนไลน์ และนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม อาทิ จากหน่วยงานต่างๆ การติดเซ็นเซอร์เพื่อติดตามข้อมูลสภาพอากาศและมลภาวะแบบเรียลไทม์

 ตลอดจนข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้า และการประหยัดไฟในพื นที่ อ.แม่เมาะ มาวิเคราะห์หรือพยากรณ์ด้วยแบบจำลอง นำมาจัดทำแผนที่ความเสี่ยงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะเผยแพร่เป็นข้อมูลแบบเปิด (Open Data) เพื่อให้นักพัฒนาแอปพลิเคชัน นักพัฒนาเมือง ได้สามารถเข้าถึงได้และนำไปพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์อีกทั้งข้อมูลที่ได้จะนำปสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินชีวิตให้เข้าสู่การเมืองอัจฉริยะที่มุ่งการเป็นเมืองคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป