กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ดินดี ตือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” ต.บ้านดง

เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2567 หมวดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ หน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ, สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง, ทีมงานพัฒนาธุรกิจลีโอนาไดต์ เหมืองแม่เมาะ และชุมชนพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง จัดกิจกรรม เอาแฮงสามัคคี ภายใต้โครงการ“ดินดี คือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมปรับสภาพดินที่ขาดธาตุอาหารในพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารและจำหน่าย สร้างอาชีพให้กับประชาชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลบ้านดง และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่อพยพบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับโครงการ“ดินดี คือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” เป็นโครงการนำร่องที่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, สำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดลำปาง, ทีมงานพัฒนาธุรกิจลีโอนาไดท์ เหมืองแม่เมาะ และชุมชนพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง ในการปรับปรุงสภาพดินพื้นที่อพยพฯให้มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นหินกรวดที่มีความเป็นกรดสูง และขาดธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N)ฟอสฟอรัส (P) โปรแตสเซียม (K) ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักในการเจริญเติบโตของพืช จึงได้จัดจัดกิจกรรมฯ ขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้เข้ามาเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน โดยใช้หลักกสิกรรมธรรมมาชาติมาต่อยอดในแปลงต้นแบบพื้นที่อพยพฯ ของนางพิกุล ศรีสงัด ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่ รุ่นที่ 2 ภายในกิจกรรมฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสร้างฐาน 4 พอ กิจกรรมทำปุ๋ยหมักแห้งและทำน้ำหมักรสจืด กิจกรรมปรุงดินสำหรับปลูกพืช กิจกรรมทำแปลงปลูกผักสวนครัว กิจกรรมเพาะเห็ดฟาง กิจกรรมเพาะหน่อกล้วยปลูกกล้วย ปลูกหญ้าแฝก ซึ่งช่วยสร้างอาหารและปรับปรุงดินให้ ได้รับธาตุอาหาร N,P,K สร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้พืชพันธุ์ธัญญาหารที่ปลูกมีความเจริญงอกงามในพื้นที่อพยพฯ และจะนำไปขยายผลปฏิบัติในครัวเรือนของประชาชนพื้นที่อพยพฯต่อไป เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต