กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อนมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและโยธาธิการและผังเมือง จ.ลำปาง ขับเคลื่อนโครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา มุ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ที่ทำกินในพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ นางสุภาวรัตน์ ฟูฟุ้ง นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง พร้อมบุคลากรในสังกัดในโอกาสลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อน โครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา สืบสานงานของพ่อการขับเคลื่อนสังคมด้วยศาสตร์พระราชา : Social Movement โครงการ“ดินดี คือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” พื้นที่อพยพบ้านดง โดยได้เข้ารับฟังข้อมูลด้านภูมิศาสตร์พื้นที่ชุมชนอพยพตำบลบ้านดง ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ และเดินทางไปพื้นที่อพยพฯเพื่อพบปะชุมชนพร้อมปาฐกถา “ดินดีคือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” หยุดการชะล้างพังทลายของดินด้วยศาสตร์พระราชา โดยมี นายธีรพล บุญตัน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่เมาะ ว่าที่ร้อยตรี ธนพงษ์พันธ์ เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลบ้านดง ส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและรับฟังการปาฐกถาฯ

จากนั้น วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะฯได้สำรวจพื้นที่แปลงรวมชุมชนอพยพฯ ตำบลบ้านดง จำนวน 20 ไร่ เพื่อออกแบบสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ชุมชนมีแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนได้อย่างยั่งยืนพร้อมเยี่ยมชมแปลงตัวอย่างการขับเคลื่อนสังคม ณ ชุมชนอพยพบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับโครงการ“ดินดี คือแหล่งกำเนิดก่อเกิดอาหาร” เป็นโครงการนำร่องที่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับมูลนิธิ กสิกรรมธรรมชาติ,สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง,ทีมงานพัฒนาธุรกิจลีโอนาไดต์ เหมืองแม่เมาะ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง และชุมชนพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง ในการปรับปรุงพื้นที่อพยพให้มี ความอุดมสมบูรณ์และสร้างปัจจัยให้พื้นที่เป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชุมชนได้ ซึ่งปัจจุบันสภาพดินในพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นหินกรวดที่มีความเป็นกรดสูง และขาดธาตุอาหาร หลักในการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังขาดแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรกรรม จึงเกิดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้เข้ามาเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน โดยใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติมาต่อยอด ในการสร้างแหล่งน้ำและเพิ่มธาตุอาหารในดิน โดยได้เริ่มดำเนินการที่แปลงต้นแบบพื้นที่อพยพฯ ของนางพิกุล ศรีสงัด ราษฎรชุมชนอพยพบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่ รุ่นที่ 2 โดยมีเป้าหมายขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นๆในพื้นที่อพยพฯให้พร้อมต่อการขับเคลื่อนสร้างชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาหาร หล่อเลี้ยงชุมชนได้ในอนาคต