โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เติมความรู้สู่งาน CSR และ Mae Moh Smart City

กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เกษียณอายุและสัมมนาแผนปฏิบัติการประจําปี 2565”

เมื่อวันที่ 25-28 สิงหาคม 2565
โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เกษียณอายุและสัมมนาแผนปฏิบัติการประจําปี 2565 โดย นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.)
นําผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ และ New jobber ร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดขอนแก่น นอกจากกิจกรรมการถ่ายทอด
ประสบการณ์ทํางานชุมชนสัมพันธ์ภายใน หก-มน. เรียบร้อยแล้ว


รูป กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เกษียณอายุและสัมมนาแผนปฏิบัติการประจําปี 2565

คณะปฏิบัติงานยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับ “นายชาญชัย พรนิคม” ช่างระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ผู้ดูแลโครงการ “อนุรักษ์พันธุ์ปลา ประชามีสุข” ของเขื่อนอุบลรัตน์ ด้วยหลักการอนุรักษ์ก่อนแล้วจึงปล่อย เพื่อลดความสูญเสียจํานวนปลา เช่น การขนส่งปลาจากแหล่งอื่น เป็นต้น โดยปล่อยปลาเพียงปีละครั้งแต่ยั่งยืน ด้วยจํานวนปลาที่เพียงพอต่อกลุ่มอาชีพประมงรอบเขื่อน และกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง ซึ่งมีปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์หลักสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มเดือนละประมาณ
1 ล้านบาท หรือ 2-3 หมื่นบาทต่อคน


รูป เยี่ยมชมโครงการ

Mae Moh Smart city ชมโครงการ “งานวิจัยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเคลื่อนที่”

ในส่วนของงาน Mae Moh Smart City คณะได้เยี่ยมชมบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขนส่ง logistics ยานยนต์ที่ครบวงจรรวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยออกแบบและผลิตระบบบริหารจัดการ logistic platform ในระดับชั้นนําของประเทศมีนายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.) ร่วมต้อนรับและนําชมโครงการ “งานวิจัยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเคลื่อนที่” ซึ่งโรงไฟฟ้าน้ำพองดําเนินงานร่วมกับบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดวางตําแหน่งติดตั้งอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าบนรถเทรลเลอร์
จํานวน 3 คัน

ซึ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษ ทําให้สามารถเคลื่อนย้ายโรงไฟฟ้าเข้าไปรองรับการกําจัดขยะตามจุดต่างๆ ในชุมชน เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งเข้าระบบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (Waste to Energy) อีกทั้งบริษัทได้ออกแบบระบบเก็บขยะที่ผนวกเข้ากับพลังงานสะอาด ทําให้การจัดการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย นับเป็นการใช้เทคโนโลยีผลิตนวัตกรรมเพื่อสังคมในการจัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จได้อย่างทั่วถึงในพื้นที่ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะในอําเภอแม่เมาะ และจังหวัดลําปางได้ในอนาคต เพื่อเข้าสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน