อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางจับมือ กฟผ.แม่เมาะ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางร่วมกับกฟผ.จัดสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ขับเคลื่อนนโยบายตามที่กรมอุตสาหกรรมกาหนดให้จังหวัดลำปางเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะ 3 โดยอำเภอแม่เมาะเป็นพื้นที่นาร่องในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ ในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”ภายใต้โครงการเตรียม ความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีหน่วยงานราชการอำเภอแม่เมาะ ผู้นำชุมชนอำเภอแม่เมาะ ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในงานมีการบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายที่ประกอบไปด้วยกิจการอุตสาหกรรมสู่วิธีใหม่ 4 มิติ ได้แก่ ความสำเร็จทางธุรกิจ การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก และ การกระจายรายได้ให้กับประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นอกจากนั้นยังมีการบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติโดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้การฝึกอบรม

นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในปี พ.ศ.2579 ประเทศไทยมีต้นแบบ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ใน 37 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เหนี่ยวนำให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโต ไปด้วยกัน ภายใต้สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กายภาพ และการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดให้จังหวัดลำปางเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 และจังหวัดลำปาง ได้กำหนดพื้นที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EcoIndustrialTown:EIT)เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่เห็นชอบให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือหลักในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนา คือ ในปี พ.ศ. 2579 ประเทศไทยมีต้นแบบ “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ใน 37 จังหวัด แบ่งเป็น ระยะที่ 1และ 2 มีพื้นที่เป้าหมาย ที่ประสงค์พัฒนา จำนวน 19จังหวัด 33 พื้นที่ ในระยะที่ 3 ขับเคลื่อนอีก 20 จังหวัด โดยจังหวัดลำปางได้กำหนดให้พื้นที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ