กฟผ.แม่เมาะ ถ่ายทอดความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมชุมชน ครูและนักเรียน อ.แม่เมาะ สุขภาพดี มีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ ขับเคลื่อนต่อเนื่อง ถ่ายทอดองค์ความรู้ปลูกพืชผักปลอดภัยให้กับชุมชน ครูและนักเรียน อ.แม่เมาะ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ต่อยอดสร้างรายได้ในครัวเรือน และสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20-21 และ 26 ธันวาคม 2566 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ ถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ “โครงการส่งเสริมปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน” ตามแผนส่งเสริมชีววิถีและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ชุมชน อ.แม่เมาะ โดยสอนวิธีการเพาะผักและปลูกพืชผักปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกเพื่อส่งเสริมให้มีพืชผักปลอดภัย เพียงพอต่อการบริโภค สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ในครัวเรือน ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้

1.ชุมชนบ้านดง จำนวน 44 คน โดยมีนางณัฐชานันท์ สิงหกุลธีร์ ปลัดอำเภอแม่เมาะเป็นประธาน และ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กล่าวรายงาน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดง ม.8 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ

2. ครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 39 คน โดยมี นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะ ต.แม่เมาะ

3. ครูและนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา จำนวน 83 คน โดยมี นางทัดทรวง เตชะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เป็นประธาน ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ

4. หมู่บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จำนวน 30 คน โดยมีนายเสมียน แก้วชัยวงค์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เป็นประธาน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต.นาสัก