นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรและเทคโนโลยีลำพูน ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่

มศป-มน. ถ่ายทอดศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นางณิษา ปฐมเรืองกุล วิทยากรระดับ 9 หน่วยชุมชนสัมพันธ์ (นชส-มน.) โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จำนวน 50 คน ในโอกาสเรียนรู้และศึกษาดูงานศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีทีมงานหมวดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มศป-มน.) หน่วยชุมชนสัมพันธ์ (นชส-มน.) โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) กฟผ.แม่เมาะ ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ประกอบด้วย การเรียนรู้ตำราบนดิน การทำนํ้าหมักรสจืด การปลูกพืชผัก การเพาะเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดินเพาะ การเตรียมดินสำหรับปลูก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานเป็นอย่างดี และจะนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ