กฟผ.แม่เมาะ จับสลากจ้างแรงงานท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านบาท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จับสลากงานจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำปี 2567 ณ เกาะลอย เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีนายสุรพล ปุกฆะ ปลัดอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในการจับสลาก นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมชี้แจงรายละเอียดการจับสลากงานจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะจากกลุ่มราษฎรผู้ใช้แรงงาน ในพื้นที่ทั้ง 5 ตำบลใน อ.แม่เมาะ ตามนโยบายกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับราษฎร

ในปีนี้มีกลุ่มราษฎรผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ อ.แม่เมาะ 1,044 กลุ่ม เข้าร่วมจับสลาก โดย กฟผ.แม่เมาะ ต้องการแรงงานเข้าทำงานจำนวน 117 กลุ่ม 16 ลักษณะงาน ได้แก่ งานถางหญ้าบำรุงรักษาต้นไม้, งานตัดหญ้าพื้นที่เหมืองแม่เมาะ, งานซื้อปุ๋ยหมัก, งานปลูกต้นไม้, งานถางหญ้าและใส่ปุ๋ย, งานถางหญ้าพร้อมตัดแต่งบัวตอง,

งานซื้อไม้หลัก, งานรับซื้อกล้าไม้, งานปลูกซ่อมบัวตอง, งานจ้างเหมาถางหญ้าในร่องระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง, งานบำรุงรักษาต้นไม้แปลงอนุรักษ์พันธุ์พืชและไม้ดอกหอม, งานจ้างเหมาถางหญ้าไม่ขนทิ้ง, งานถอนวัชพืช ตัดแต่งกิ่งรากกล้าไม้, งานเปลี่ยนถุงกล้าไม้, งานหว่านพืชคลุมดิน และงานผสมดินพร้อมย้ายกล้าลงถุงและปักชำกิ่งบัวตอง ซึ่งงานจ้างเหมาและจัดซื้ออุปกรณ์ครั้งนี้สร้างอาชีพให้ราษฎรในชุมชน คิดเป็นเป็นมูลค่าประมาณ 9,111,707 บาท

สำหรับการจับสลากงานจ้างกลุ่มแรงงานท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยจะให้ราษฎรในพื้นที่จัดตั้งเป็นกลุ่มแรงงานเพื่อรับงานจ้างจาก กฟผ.แม่เมาะ โดยวิธีจับสลากเพื่อความเป็นธรรม ถือเป็นการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ราษฎรในชุมชน