กฟผ.แม่เมาะ ลงนาม MOU ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตราษฎร อ.แม่เมาะ ผ่านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับผู้นำชุมชน อ.แม่เมาะ 4 ตำบล ได้แก่ ต.แม่เมาะ ต.สบป้าด ต.นาสัก และ ต.จางเหนือ ส่งเสริมและยกระดับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ผ่านการบริหารจัดการโดยวิสาหกิจชุมชนของแต่ละตำบล เพื่อความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยมี กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า(รวฟ.) นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU)โครงการส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่กับผู้นำชุมชนแม่เมาะ 4 ตำบล ประกอบด้วย นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ, นายบุญมา เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลแม่เมาะในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาตำบลแม่เมาะ, นายสมบัติ ขุนพินิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด, นายเกียรติ ปินตา กำนันตำบลสบป้าดในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาตำบลสบป้าด, นายบุญเทียม กาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก, นายรัตน์ อุหม่อง กำนันตำบลนาสักในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาตำบลนาสัก และนายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายผจญ ชุ่มวังค์ กำนันตำบลจางเหนือในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาตำบลจางเหนือ โดยมีนายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ผู้นำชุมชนอำเภอแม่เมาะ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กล่าวว่า ตามแผนการผลิตไฟฟ้าในอนาคตโรงไฟฟ้า แม่เมาะจะมีกำลังการผลิตลดลงครึ่งหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ โดยสิ่งที่ กฟผ.ต้องดำเนินการในพื้นที่แม่เมาะ คือการทำให้พื้นที่อำเภอแม่เมาะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานสะอาด สามารถตอบสนองธุรกิจสีเขียวได้ในอนาคต เตรียมพร้อมสู่การพัฒนาในระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือในอนาคต จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน อ.แม่เมาะร่วมกันขับเคลื่อนผ่านงบประมาณและแผนงานต่างๆ โดยมีผู้นำชุมชนร่วมกันพิจารณาและขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน ให้แม่เมาะมีความพร้อมในการพัฒนา ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตเกิดการบูรณาการโครงการต่างๆ เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2561 -2566 กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลแม่เมาะ สบป้าด นาสัก และจางเหนือ ด้วยงบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาท รวมแล้วกว่า 120 ล้านบาท สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนจากการบริจาคงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมโดยตรงจาก กฟผ. มาเป็นการดำเนินงานผ่านวิสาหกิจชุมชนที่แต่ละตำบลจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎร ทั้งด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในอนาคต ทั้งนี้โครงการที่ชุมชนนำเสนอ ต้องผ่านการประชาคมจากชุมชนและการจัดทำแผนประจำปีต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ โดยจะมี กฟผ.แม่เมาะ ร่วมขับเคลื่อน และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายสู่ความยั่งยืนต่อไป