กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับชุมชน 5 หมู่บ้าน ต.บ้านดง ขับเคลื่อนทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกุมภาพันธ์

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และนักเรียน ใน 5 พื้นที่ ต.บ้านดง ขับเคลื่อนทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ป้องกันไฟป่าและหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ (นชส-มน.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ได้แก่ หมวดส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน (มสค-มน.) และหมวดส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน (มสช-มน.) เป็นผู้แทนกฟผ.แม่เมาะ เดินสายเข้าร่วมทำกิจกรรมแนวกันไฟ พร้อมมอบงบสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร ตำบลบ้านดง ประจำปี 2567 เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้นาชุมชน นักเรียน และประชาชน ต.บ้านดง เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 บริเวณเส้นทางไปอ่างเก็บน้ำ พร้อมมอบงบสนับสนุนโครงการทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า และโครงการลาดตระเวนไฟป่า จำนวน 60,000 บาท โดยมี นายธนภัทร พาระแพน ผู้ใหญ่บ้านสวนป่าแม่เมาะ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

2. บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 บริเวณป่าชุมชน พร้อมมอบงบสนับสนุนโครงการทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า และ โครงการลาดตระเวนไฟป่า จำนวน 150,000บาท โดยมี นายนิพล อัครวีรวัฒนา ผู้ใหญ่บ้านท่าสี เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567


3. บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 บริเวณดอยห้วยปิง พร้อมมอบงบสนับสนุนโครงการทำแนวกันไฟและลาดตระเวน ไฟป่า จำนวน 480,000 บาท โดยมี นายสมคิด ทิศตา ผู้ใหญ่บ้านแม่ส้าน เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

4. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 บริเวณอ่างแม่เฟือง พร้อมมอบงบสนับสนุนโครงการทาแนวกันไฟและลาดตระเวนป้องกันไฟป่า จำนวน 101,050บาท โดยมีนายพลาธิป เต็มสืบ ผู้ใหญ่บ้านหัวฝาย เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

5.บ้านดง หมู่ที่ 2 บริเวณป่าชุมชนทางไปวัด พระบาทนารอง พร้อมมอบงบสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 100,000 บาท โดยมีนายจรัส ณะใจบุตร ผู้ใหญ่บ้านดง เป็นผู้แทนรับมอบเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567