ชุมชนบ้านหาดเชี่ยว ต.บ้านแลง ประชาคมติการใช้ที่ดินท่อส่งน้ำ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านหาดเชี่ยว ม.9 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง นายแผนกานต์ เพิ่มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ 2 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานร่วมเวทีประชาคมของชุมชนฯ เพื่อขอมติเห็นชอบการใช้ที่ดินสำหรับดำเนินการเป็นท่อส่งน้ำและถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) พื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านหาดเชี่ยวเป็นอย่างดี โดยผลการประชาคมจะนำเสนอต่อสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแลงเพื่อให้ความเห็นต่อไป