กฟผ.แม่เมาะ ส่งต่อความรู้การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และทำการเกษตรแบบไร้ซึ่งสารเคมีสู่ 129 ผู้เข้าอบรม “โคก หนอง นา โมเดลวิถีใหม่ ” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ในโอกาสร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โคก หนอง นา โมเดลวิถีใหม่ ” รุ่นที่ 2/2566 และมอบเกียรติบัตรที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์โคกหนองนาโมเดลสำหรับชุมชนครั้งแรก ในปี 2565 ถ่ายทอดความรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ผสมผสานกับเกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ ” โคก หนอง นา ” โมเดล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาจัดการพื้นที่ทางการเกษตรของตน ตลอดจนนำไปพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้

ซึ่งในปี 2566 ได้มีการจัดอบรมฯ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2566 และ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้งหมด 129 คนจากในพื้นที่จังหวัดลำปางและต่างจังหวัด ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ จ.แพร่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.น่าน จ.นครสวรรค์ จ.ขอนแก่น จ.ตาก จ.พิษณุโลก จ.สมุทรปราการ จ.สระบุรี และ กรุงเทพฯ โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ เป็น 1 ใน 10 พื้นที่ต้นแบบของ กฟผ. ในการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ในโครงการ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้าเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา ขยายผลองค์ความรู้ไปยังชุมชนและผู้ที่สนใจ

โดยศูนย์ฯ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดแบ่งพื้นที่ 3-5 ไร่ ให้เป็นฐานเรียนรู้ด้านการผสมผสานของเกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา ” โมเดล มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าในในศาสตร์พระราชาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และ การทำเกษตรแบบไม่พึ่งสารเคมีโดยอาศัยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน เข้ามาทดแทนให้กับประชาชนและเกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ต่อไป