DEPA นำ นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่2 ศึกษาดูงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ให้การต้อนรับ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และผู้เข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors (SCA) Gen2 ) : SCA on Tour ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ และการดำเนินโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ โดยมีนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นวิทยากรบรรยายภารกิจการดำเนินงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวทางพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy), เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ มุ่งผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยผู้บริหาร กฟผ. ได้มอบนโยบายและทิศทางหลังจากถ่านหินหมดแล้ว ต้องดูแลชุมชนให้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย กฟผ. ได้เตรียมโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ( Mae Moh Smart City) และ Solar Farm เพื่อให้คนในพื้นที่มีรายได้ สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆขึ้นของคนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนโดย กฟผ. แต่ยังมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จ.ลำ ปาง ซึ่งการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้จะนำ ไปสู่การต่อยอดและบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะในอนาคต

สำหรับโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors (SCA) Gen2 ) : SCA on Tour ในพื้นที่ภาคเหนือ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีเป้าหมาย เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ ของประชากรในประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่ที่สอดคล้องกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 โดยกิจกรรม SCA On Tour จะจัดขึ้น 3 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลางและภายใต้ เพื่อสร้างการรับรู้กระตุ้นภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเป็นการรวมตัวของนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ตลอดจนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละภูมิภาคเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ