งานสื่อสารนโยบายสายงาน ชฟฟ2. ประจำ ปี 2566 “GO FURTHER GO TOGETHER ไปให้ไกล ไปด้วยกัน”

ชฟฟ2. นำ ทีมผู้บริหารในสายงาน สื่อสารนโยบายสายงาน ชฟฟ2. ประจำ ปี 2566 “Go Further Go Together ไปให้ไกล ไปด้วยกัน” มุ่งเดินเครื่องบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุด ท่ามกลางวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของโลก

นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นประธานในงานสื่อสารนโยบายสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) ประจำ ปี 2566 “Go Further Go Together ไปให้ไกล ไปด้วยกัน” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ โดยมีนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง และนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมืองน่าอยู่ ร่วมถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานและตอบข้อซักถามแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้ง 3 โรงไฟฟ้าที่เข้าร่วมรับฟังภายในห้องรักองค์การ และรับชมผ่านระบบ EGAT LIVE และ Yammer เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสายงาน ชฟฟ2. ได้รับทราบและเกิดความเข้าใจแผนปฏิบัติการ ชฟฟ2. ร่วมกันขับเคลื่อนให้สำเร็จตามเป้าประสงค์

โอกาสนี้ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสายงาน ชฟฟ2. ได้ร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงความตั้งใจเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดี มุ่งมั่นทำงานเพื่อองค์กรและประเทศชาติ

ทิศทางการดำเนินงานสายงาน ชฟฟ2. ปี 2566 กำหนดพันธกิจคือ มุ่งเดินเครื่องบำ รุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุดได้ โดยขับเคลื่อนนโยบายตามสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักคิดในการดำ เนินงานคือ “MEDA” ที่ย่อมาจากคำ ว่า M : Mission, E : Ecosystem, D :Digitalization และ A : Action Plan หมายถึง ทุกหน่วยงานต้องกำหนดขอบเขตภารกิจงานให้ชัดเจน ตลอดจนสร้างระบบนิเวศของงานให้ครบทุกมิติ ทั้งด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษา การบริหารอัตรากำลัง และการนำระบบดิจิทัลเข้ามาทำงาน รวมถึงต้องกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวมให้โรงไฟฟ้ามีค่าความพร้อมจ่ายและประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสร้างความยั่งยืนในกำลังการผลิตรวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบข้าง

สำหรับความท้าทายในการดำเนินงาน มีทั้งเรื่องของอัตรากำลังที่ต้องบริหารจัดการให้เพียงพอ การปรับแผนซ่อมบำรุง การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ตลอดจนการบริหารด้านงบประมาณ ให้สอดรับกับนโยบายการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตามแผน PDP2022 ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งการยืดอายุการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8-13 ออกไป และการนำโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 กลับมาเดินเครื่อง ตลอดจนรองรับวิกฤตพลังงาน ที่ราคาเชื้อเพลิงมีความผันผวน ซึ่งทั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าวังน้อย และโรงไฟฟ้าน้ำพอง ต้องมีการบริหารจัดการเดินเครื่องให้เหมาะสมกับราคาเชื้อเพลิง นอกจากนั้นการศึกษาการใช้ชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่แม้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะมีศักยภาพที่จะปรับให้เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล แต่ต้องพิจารณาถึงความพร้อมของแหล่งชีวมวลที่ต้องเพียงพอต่อการผลิตด้วย

ในช่วงท้าย ชฟฟ2. ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งยังฝากข้อคิดให้ทุกคนร่วมมือกันทำงาน เพราะงานจะไม่สามารถสำเร็จได้หากทำเพียงคนเดียว และขอให้ทุกคนทำใจให้มีความสุขกับงานที่ทำอยู่ หาข้อดีและคิดบวก การได้อยู่กับงานที่เป็นสุข ทีมงานที่ดี จะช่วยให้เราฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่เป้าหมายตามที่องค์กรตั้งเป้าไว้ได้ “เราไปคนเดียวเราจะไปไม่ไกล แต่ถ้าเรามีเพื่อนไปด้วยกันเราจะไปได้ไกล” ตามแนวคิดการจัดงานในวันนี้ Go Further Go Together

หมุดหมายและเป้าความสำเร็จของผู้บริหารสายงาน ชฟฟ2. ปี 2566

“ตั้งเป้าความสำเร็จในตามพันธกิจของชฟฟ2. คือมุ่งเดินเครื่องบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุดได้ ไปพร้อมๆกับการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดน้อยที่สุด ตลอดจนการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างได้อย่างยั่งยืน”

พี่พงษ์ สุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2

“รักษาค่าความพร้อมจ่าย ควบคุมต้นทุนในการผลิตไปพร้อมๆกับการรักษาสัมพันธภาพกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้ดี เพื่อให้งานสำเร็จราบรื่น”

พี่ศร พัฒนพงศ์ ขันทา
ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

“ทุกคนต้องปรับตัว เตรียมตัว และต้องศึกษาระเบียบต่างๆ ของ กฟผ. คอยชี้แนะตักเตือนซึ่งกันและกันหากเห็นว่าสิ่งที่ทำ อยู่นั้นไม่ถูกต้อง หรือเป็นอันตรายในการทำงาน อุบัติเหตุร้ายแรงไม่ควร เกิดขึ้นในที่ทำงาน เพราะจะทำ ให้เราเสียกำลังสำคัญไป ซึ่ง อรม. จะเน้นย้ำ และผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด”

พี่ดอน อรรถพล อิ่มหนำ
ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

“เตรียมการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ MIND SET รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”

พี่กร ทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย

“การเตรียมการเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการยืดอายุโรงไฟฟ้าน้ำพอง ทั้งเรื่องสัญญาจ้าง และเรื่องงบประมาณ เพื่อรองรับแผน PDP2022”

พี่กุ้ง อลงกรณ์ พุ่มรักธรรม
ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง

“ขับเคลื่อนทุกแผนงานตามโครงการที่ตั้งเป้าไว้ให้สำเร็จ เช่น ดำเนินการสร้างฟาร์มปลูกผักแนวตั้ง (VERTICAL FARM) รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่เท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของจิตอาสาและพวกเราทุกๆ คนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อช่วยกันสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้เราสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน”

พี่ไลท์ เกษศิรินทร์ แปงเสน
หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่