โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ หารือแนวทางส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านเกษตรกรรมของชุมชนร่วมกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะ เมืองน่าอยู่นางฐิติพร สุภาษี หัวหน้าหน่วยพัฒนาโครงการ พร้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการ แม่เมาะเมืองน่าอยู่ให้การต้อนรับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นตำบลจางเหนือ ในโอกาสประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านเกษตรกรรมของชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้ไผ่ เป็นพืชเบิกนำในพื้นที่ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ พร้อมวางแผน แนวทางการดำเนินงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้โครงการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานต่างๆภายใต้โครงการทั้งด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและด้านการส่งเสริมพลังงานสะอาด เพื่อให้ทราบถึงบริบทของโครงการฯที่ช่วยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชนอีกด้วย